Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Crisis- en herstelwet bestem­mingsplan Voordorp-Voor­veld­sepolder


28 januari 2021

De Voorveldsepolder heeft een grote landschappelijke en ecologische waarde. Dit weegt zwaar voor de Partij voor de Dieren. De belangrijkste functie van het gebied dat onder dit bestemmingsplan valt is wonen, en dat blijft ook zo. Nu is het zo dat er niet alleen mensen wonen, maar ook dieren. Bij het vorige bestemmingsplan (Veldhuizen, de Meern) moest mijn fractie nog een amendement indienen voor het opnemen van biodiversiteit in de functie Groen. Mijn complimenten aan het college dat dit nu direct al is opgenomen.

Een aantal punten wil ik graag benoemen. Wij hebben heel wat reacties vanuit de buurt ontvangen over dit bestemmingsplan. Het is van belang deze bezwaren en zorgen van bewoners van Voordorp mee te nemen in onze bespreking.

Stichting het Groene Dak heeft bezwaar geuit op de omzetting van de functie Groen naar de functie Verkeer – Verblijfsgebied voor een deel van de binnentuin die tussen de Augusto Sandinostraat en de Simon Bolivarstraat ligt. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in dit bezwaar. Kan de wethouder toezeggen deze omzetting ongedaan te maken?

Ook bij het fietspad langs het spoor, de Kögllaan, is zo’n soort omzetting gemaakt. Daar is de bestemming Groen aan de noordkant omgezet naar de functie Verkeer – Verblijfsgebied. Waarom is het volgens de wethouder logischer het hele stuk naar de functie Verkeer – Verblijfsgebied om te zetten, in plaats van andersom – helemaal naar de functie Groen? Ik zou graag van de wethouder een toelichting krijgen op de afwegingen voor deze omzetting. Ook hier vraag ik de wethouder om een toezegging voor het ongedaan maken van deze omzetting.

Ook hebben wij veel signalen gekregen over ontevredenheid rondom de bouwplannen in de A. Romerostraat. In dit bestemmingsplan staat niets over dit bouwplan. Buurtbewoners zijn bang dat een deel van het parkje afgesnoept gaat worden. Kan de wethouder bevestigen dat er geen nieuwbouw of verbouw in dit parkje of in ander groen komt?

Dan nog een laatste punt, over de energietransitie. Tijdens de buurtinformatiebijeenkomst werd gevraagd naar de inpassing hiervan. Volgens de gemeente is het nog te vroeg om een regeling voor de wijk op te nemen in het bestemmingsplan. Het lijkt mijn fractie nooit te vroeg om hier serieus mee aan de slag te gaan. Het is duidelijk dat energieopslag een enorme uitdaging gaat zijn voor de stad. Hier moet rekening mee gehouden worden in de ruimtelijke planning. Wanneer kunnen wij dit verwachten? Graag een reactie van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein, 1e termijn

Lees verder

Raadsbijdrage Vrijgave Uitvoeringskrediet Westelijke Stadsboulevard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer