Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Plan van Eisen en Func­ti­oneel Ontwerp (PvE/FO) Lombok­plein, 1e termijn


28 januari 2021

Al met al wordt het groener en mooier. Althans, wat betreft beslispunt 1: het IpvE en FO. Beslispunt 2 over de ongelijkvloerse fietskruising kom ik apart op terug. Nu het lombokplein in elk geval beter wordt dan het er nu uitziet, dan is het verleidelijk om maar gewoon in te stemmen, want het is in elk geval beter dan nu. Maar voordat we dat doen heeft de Partij voor de Dieren nog wel een aantal aandachtspunten mee te geven.

Bouwlocaties: Type woningen en type voorzieningen (Parkblok, Leidseblok, Hotelblok)
-We zijn blij met de duurzame kenmerken van de bouwlocaties, bijvoorbeeld dat het parkeren op afstand komt, er plek komt voor circulaire dienstverlening, en bij horeca specifiek wordt gekozen voor gezonde horeca. Over die gezonde horeca nog wel een vraag: hoe kan de gemeente sturen op welke horeca-ondernemer welkom is? En kan dat dan ook op alle andere locaties in Utrecht?
-Duurzaamheid: We zijn positief over de plannen om circulair te bouwen en de manier waarop daarover wordt nagedacht, zowel voor de gebouwen alsook voor de openbare ruimte rondom die gebouwen. Vraag: welke normen worden gehanteerd om die circulaire inrichting van openbare ruimte meetbaar en controleerbaar te maken? En vraag twee mbt duurzaamheid: waarom wordt bij hoogbouw de norm gelegd bij BENG en niet ENG? Dat zou toch in elk geval nastrevenswaardig moeten zijn?
-We zijn blij met alle groene daken. Vraag: komen er ook groene gevels?
-Nieuwbouw voor woningen kan op onze instemming rekenen hier. Maar we zien niet het nut van nog meer hotelkamers toevoegen aan het centrum van Utrecht. Is de wethouder dat met ons eens, en kan hij toelichten welke mogelijkheden er zijn om in plaats daarvan meer woningen te kiezen? Bijvoorbeeld welke kosten brengt dat met zich mee? -De binnentuin bij het (NH)hotel wordt voor minimaal 60% groen en is toegankelijk voor bezoekers. Tegelijkertijd lezen we dat het hotel hier een terras zou mogen realiseren. Kan de wethouder toezeggen dat een eventueel terras niet ten koste gaat van groen, dus dat het terras niet tot meer verharding leidt, en dat er in de binnentuin ook nog steeds ruimte zal blijven voor omwonenden die hier willen ontspannen en misschien een eigen consumptie nuttigen?

Bomen
-Vooropgesteld, er komt heel veel groen bij in dit gebied, dus de Partij voor de Dieren is positief gestemd.
-Er verdwijnen toch nog best wat bomen om de aanleg van infrastructuur mogelijk te maken. Creatievere invulling van de ruimte, bijvoorbeeld eens wat vaker een bocht in een voet- of fietspad, kan bomenkap onnodig maken. Kan wethouder toezeggen vanuit deze invalshoek nog eens opnieuw naar de plannen te kijken?
-Er volgt hierna natuurlijk nog een bestemmingsplan. Ik ga ervanuit dat er op dat moment een gedetailleerd bomenonderzoek bijgevoegd wordt waarin per boom beargumenteerd wordt waarom het echt niet anders kan. Kan de wethouder dat bevestigen of toezeggen?

Biodiversiteit
In het FO staat al wel dat het college rekening houdt met het groenstructuurplan door ecologische en recreatieve verbindingen aan te leggen. Op dit moment missen wij inzicht in de vraag: hoe dan? Kan de wethouder daarom toelichten op welke manier er precies invullingen gegeven wordt aan die ecologische verbindingen? Een toezegging dat die informatie later gedeeld wordt volstaat ook, want we kunnen ons voorstellen dat het later in de planvorming uitgewerkt wordt.
-Komen er fups in de (natuurvriendelijke) oevers van de Leidse Rijn?
-Kan de wethouder toezeggen om het groen niet als allerlaatste te realiseren, zodat het er al is op het moment dat het gebied in gebruik genomen wordt en de kans krijgt om te groeien?
-Variatie in boomsoorten: er komen veel bomen bij en daarmee zijn we blij. Er staat in het IpvE ook al een en ander over diversiteit. Kan de wethouder dat specifieker maken en toezeggen dat ook op detailniveau die diversiteit leidend is, dus niet hele rijen van dezelfde bomen omdat het er zo mooi uitziet, maar juist echt veel variatie door elkaar.

Ongelijkvloerse fietserskruising Leidseweg – Sijpesteijnkade
-Meer asfalt, is PvdD geen voorstander van. Het is veel duurder, er is minder plek voor groen en voor verblijfsruimte. Dus om maar gelijk te verklappen: dat tweede beslispunt wordt wat ons betreft geschrapt.
-Verstandiger is inzetten op meer spreiding van fietsroutes. OLC heeft er een voorstel voor gedaan en ik ga ervanuit dat dat ook bekend is bij het college. Met het spreiden van fietsers ontlast je als fijne bijkomstigheid ook de hoeveelheid fietsdrukte in de binnenstad.
-Net als bij auto’s geldt bij fietsers ook: als er op een plek files zijn, gaan mensen vanzelf andere routes of andere tijdstippen kiezen om te reizen. Je kunt dus ook accepteren dat het fietspad hier vol is, en andere routes faciliteren en stimuleren. (bijvoorbeeld Graad van Roggenweg, Croeselaan en dan moet de onderdoorgang bij Nicolaas Beetstraat nog gerealiseerd worden) PvdD wil liever dat we de miljoenen daar investeren, in plaats van een onderdoorgang op een toch al veel te druk punt, voor fietsers wiens bestemming niet het centrum is.
-Ik wil aan de wethouder vragen om het voorliggende raadsvoorstel te splitsen in twéé nieuwe voorstellen. Dan kunnen wij namelijk met het eerste punt instemmen terwijl als het tweede beslispunt eraan vastzit dan zijn we genoodzaakt tegen het gehele voorstel te stemmen.

Aantal autobewegingen Westplein
-Vraagt PvdD altijd om als het over deze omgeving gaat, in 2015 en 2017 bij de voorlopers van dit plan dienden we amendementen in om uit te spreken dat pas met 5000 autobewegingen per dag er sprake is van ‘autoluw’. En daarmee komen we ook tot een veel prettiger verblijfsterrein voor het mooie stukje Utrecht dat deze locatie kan worden.
-Door het omleiden van verkeer dat geen bestemmingsverkeer is en meer knips en knijps eromheen.
-Net als de fietsers zou je ook de automobilisten die geen bestemming in het centrum hebben, hier willen omleiden.
-Verminderen door ruimtelijke ingrepen: knips/knijps, zorgen dat doorgaand verkeer via de ring gaat. Als het bij de Catharijnesingel kan, dan moet het hier ook kunnen! (bijv. tussen straatweg en monicabrug)
-Om te zorgen dat het gebied meer de uitstraling krijgt van een bestemming en een verblijfsplek, en het karakter van doorgaande autoroute eraf te halen, stelt de PvdD voor om de 30 km zone verder uit te breiden naar ook de randen van het gebied: namelijk ook het begin van de Amsterdamsestraatweg, de Vleutensweg, en de gehele Graadt van Roggenweg, aanwijzen als een 30km zone. hoe ziet de wethouder de mogelijkheden hiertoe, en hoe zou hij adviseren op een dergelijke motie? -Verminderen door gedrag: in overleg met ondernemers zorgen dat hun werknemers en bezoekers ander vervoer kiezen en andere werktijden. Door corona zie je dat steeds meer mensen thuiswerken.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Overvecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer