Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Eerste stappen schaal­sprong OV en Alter­natief verbreding A27


27 januari 2022

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren wil graag dat auto’s in Utrecht niet langer de baas zijn, en dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal staan. Dit is belangrijk voor een groene omgeving en een gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot.

Fijnmazig OV
Onze fractie vindt een betaalbaar en fijnmazig OV belangrijk. In alle woonwijken en dorpskernen moet regelmatig openbaar vervoer beschikbaar zijn. Het is betreurenswaardig om te zien dat er bushaltes verdwijnen waardoor de afstanden tussen haltes groter worden. Het is belangrijk dat alle inwoners van onze gemeente toegang hebben tot goed openbaar vervoer, ook mindervaliden, mensen met een smallere beurs, of mensen die ver van de Binnenstad wonen. In Vleuten-De Meern wordt in de Utrecht Monitor specifieke ‘kansen’ gesignaleerd: goedkoper, te weinig bussen en treinen op minder gebruikelijke tijden, te veel haltes in de busverbinding van De Meern naar Utrecht, waardoor de reis te lang duurt, betere overstapmogelijkheden.

Fietsverbindingen
We hebben het over de Schaalsprong OV, maar voor een deel van de locaties (welke) zouden ook snelle fietsverbindingen, met e-bike of speed pedelec, een reële optie zijn. Zij vormen een schoon en duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer, hier doelde ik in mijn interruptie op Student en Starter op, fijn dat zij het met ons eens zijn op dit punt. Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn ze ook welkom op de fietspaden, wanneer een maximumsnelheid van 25 km/u binnen de bebouwde kom. Ook de Kerngroep Ring Utrecht geeft aan dat zij de indruk hebben dat de potentie van het toenemend gebruik van de e-bike op stadsregionale schaal onvoldoende wordt meegenomen in prognoses omtrent autovervoer en openbaar vervoer. Hiervoor moet dus goede infrastructuur worden aangelegd, zoals snelfietspaden. Wij horen hierop graag een reactie van de wethouder.

Tram
Hoewel wij het uitgangspunt van het Wiel met Spaken, namelijk het inzetten op groei van de stad en de regio, afkeuren, zien wijn ook dat als we gaan bouwen in Utrecht, dat tramlijnen waarschijnlijk nodig zijn. Met het aannemen van ons amendement 66/2021 Geen trams in het groen - Ruimtelijke Strategie Utrecht op 15 juli jl. is de zorg dat de tramlijnen door het groen wordt aangelegd gelukkig weggenomen. Maar hoe gaat de wethouder voorkomen dat er bussen gaan verdwijnen?

Metro
Onze fractie is ook skeptisch over de metro. Onze fractie is er overigens nog niet helemaal over uit. Utrecht zou die metro nodig hebben om flink te kunnen groeien. Los van het feit dat de PvdD helemaal geen flinke groei wil in en rondom onze stad, vragen wij ons ook af voor welk probleem twee metrolijnen nu een oplossing zouden zijn. Stel dat Utrecht wel drukker wordt als gevolg van de groei waar het college op inzet, dan nog schijnt Utrecht niet eens groot genoeg te worden om een metro nodig te hebben, zo lezen wij ook in opiniestukken in de media van mensen die er verstand van hebben. Op de raadsinformatiebijeenkomst hebben we gehoord dat nog maar 4% van de verplaatsingen binnen de gemeente Utrecht per bus of tram gaat. (vóór de coronacrisis) En we hoorden ook dat een metro vooral buspassagiers zal aantrekken, maar dat dat vooral zal komen doordat de bushaltes worden opgeheven. Dus busgebruikers moeten dan wel met de metro, maar daar wordt het dus niet fijnmaziger van. Het kost ook nog eens handenvol geld, dat ook aan andere belangrijke zaken kan worden besteed. We vinden de vraag hoe we automobilisten het OV inkrijgen vooral interessant.

Verbreding A27
Voorzitter, de Partij voor de Dieren is al vanaf het begin een felle tegenstander geweest van de plannen voor verbreding van de A27. Onze fractie zal altijd van mening blijven dat Amelisweerd niet mag worden geasfalteerd. Wij spreken onze waardering uit naar alle organisaties die zich hier hard voor hebben gemaakt, en die dat nog steeds doen overigens. Wij hopen van harte dat het Tracé-besluit van tafel zal gaan. Eens met de SP, er wordt inderdaad een politieke koppeling gelegd tussen de verbreding van de A27 en Rijnenburg, maar feitelijk heeft het niets met elkaar te maken, en wij willen nog altijd allebei niet, en chantage is inderdaad een mooie term. In het coalitieakkoord wordt gesproken over rekeningrijden en meer thuiswerken. Beide zullen naar verwachting zorgen voor minder auto’s op de weg, en dus is er minder noodzaak voor de verbreding van de A27. Het OV moet van dusdanig niveau zijn, fijnmaziger en goedkoper, dat er überhaupt geen snelwegverbreding nodig is en doorstroming binnen de bestaande bak moet gebeuren. De Kerngroep Ring Utrecht deed gisteren in een e-mail de oproep om gezien hun expertise betrokken te worden in het proces rondom de alternatieve oplossingen voor de A27 in Amelisweerd. D66 vroeg hier ook al naar. Ook de Partij voor de Dieren zou daarom graag zien dat de wethouder er bij het Ministerie op aandringt vooral de KRU bij het proces te betrekken. Is de wethouder hiertoe bereid? En onze fractie zou er ook graag geluidsluw asfalt zien.

Bomen
Officieel buiten de agendering, maar het raakt er toch wel aan, dus ik hoop dat de wethouder er zo meteen al op wil reageren, en niet pas tijdens de volgende keer dat deze commissie vergadert. Er worden 1632 bomen gekapt langs de A12 en de A27. Meeste hiervan zouden essentaksterfte hebben. Als ze allemaal ziek zijn, is er geen kapvergunning nodig. En het is behoorlijk besmettelijk dus het zou goed kunnen. Maar is van al deze bomen daadwerkelijk gecontroleerd dat ze ziek zijn? En hoe dan? Of gaat Rijkswaterstaat er “gemakshalve” vanuit dat ze allemaal wel ziek zullen zijn? Graag een reactie van de wethouder. En kan zij met Rijkswaterstaat in gesprek om hen ervan te overtuigen dat de herplantplicht liefst sneller wordt gedaan dan de 3 jaar die er maximaal voor staat? En wat betreft het ’s nachts doorwerken aan de bomenkap: dit zal veel overlast geven voor de bewoners van Lunetten. Bovendien zijn de geluidsschermen daar te laag. In hoeverre zijn de gevolgen door de bewoners meegewogen bij het verstrekken van een vergunning om ’s nachts door te werken? We horen graag hoe de wethouder hier over denkt. Dank u wel voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Verordening kabels en leidingen, wijziging APV en legesverordening

Lees verder

Commissiebijdrage Gezamenlijke behandeling van de Raadsvoorstellen Visie klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering Utrecht en Programma Water en Riolering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer