Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Gebieds­ont­wik­keling Overvecht Centrum: uitwerken basis­prin­cipes en onder­zoeks­vragen ruim­te­lijke en finan­ciële verkenning in een Masterplan


30 september 2021

Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons allereerst aan bij de oproep van de PvdA wat betreft leefbaarheid in verhouding tot het aantal woningen, en het minimum van 35% bouw sociale huur. En ook al genoemd door de PvdA, de inhoud van e-mail van de bewoners van de Seinedreef heeft ons ook verbaasd, graag een toelichting van de wethouder. Wij sluiten ons daarnaast aan bij de oproep van de inpassing van het Plan Einstein.

Het uitgangspunt van een transformatie van Overvecht Centrum van een stenig gebied vol parkeerplaatsen naar een groen, aantrekkelijk en veilig gebied onderschrijft onze fractie uiteraard. Maar de ruimtelijke verkenning is nog erg flexibel van aard, en op het aantal vlakken moet het wat de Partij voor de Dieren betreft definitiever.

Onze fractie begrijpt dat het om een verkenning van de mogelijkheden gaat om onder andere de kwaliteit van het gebied te verbeteren, en het aantrekkelijker te maken. De Partij voor de Dieren denkt dan meteen aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het gebied, om het aantrekkelijker te maken voor plant en dier.

In de ruimtelijke en financiële verkenning wordt qua duurzaamheidsambities de vraag opgeworpen welke kansen er liggen op het gebied van zaken als energie, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie, als partijen deze opgaven gezamenlijk aanpakken. Onze fractie valt daaraan twee dingen op. 1) Deze duurzaamheidsambities zijn dus nog weinig concreet. 2) Aangezien één van de grote zorgen is dat men de eigenaren niet op één lijn gaat krijgen, is onze fractie bang dat deze duurzaamheidsambities hier onder komen te lijden, als de gemeente de touwtjes op dit vlak niet stevig in handen neemt.

Als we het over het klimaat hebben is de verkenning vooral gericht op het vraagstuk van klimaatadaptatie, maar om Overvecht Centrum echt toekomstbestendig te maken is het van belang dat het gebied minstens klimaatneutraal en beter nog klimaatpositief wordt. Kan de wethouder toezeggen dat als concrete onderzoeksvraag wordt toegevoegd hoe dit kan worden bewerkstelligd?

De ambities om het gebied te vergroenen zijn er, en dat is op zich mooi. Maar zal het groen ook echt van waarde zijn voor flora en fauna, of is het alleen interessant om er te recreëren? Hoe kan een zo hoog mogelijke waarde van het groen voor de biodiversiteit worden bereikt? Kan de wethouder toezeggen dat ook dit als concrete onderzoeksvraag wordt toegevoegd? Denk dan naast zonnepanelen ook groen op het dak, vleermuis- en vogelvriendelijk bouwen, een insectenhotel, et cetera. Kan de wethouder toezeggen dat de duurzaamheidsambities worden gewaarborgd, en niet afhankelijk zullen worden van de uitkomst van eventueel getouwtrek tussen de partijen?

Parkeerplaatsen
De huidige gratis parkeerplaatsen worden nu gezien als een belangrijke kracht van het winkelcentrum, en het onderwerp parkeren is dan ook een heikel punt. De PvdD is groot voorstander van het invoeren van betaald parkeren in de gehele stad. Wij zouden dan ook graag zien dat in het opnieuw te ontwikkelen centrum van Overvecht ook betaald parkeren wordt ingevoerd, net als een lage parkeernorm. Wij begrijpen dat dit bezoekers van het centrum kan ontmoedigen om het gebied te bezoeken. Onze fractie pleit er daarom voor dat er een zeer ruime fietsenstalling komt, waar een ieder wordt uitgenodigd en aangemoedigd om de auto thuis te laten. Door in te zetten op beter OV en deelmobiliteit zal ook minder parkeren nodig zijn, en dit draagt bij aan de gewenste ‘modal shift’.