Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel kadernota cultuur­par­ti­ci­patie 2022-2030


31 mei 2022

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is blij dat deze nota er is. Kunst- en cultuurparticipatie zijn ontzettend belangrijk voor het welzijn van Utrechters. Mijn fractie is te spreken over het domein overstijgende karakter van de nota, bijvoorbeeld over de link die gemaakt wordt met gezondheid.

Nu moet de nota nog concreter worden gemaakt. Graag hoor ik van de wethouder in welke periode de raad het uitvoeringsprogramma kan verwachten. En komt dat ook als raadsvoorstel naar de raad toe?

Mijn fractie kijkt uit naar de verdere uitwerking en geeft daarvoor graag een aantal punten mee.

Een van de doelstellingen in de nota is dat iedere Utrechter in 2030 binnen tien minuten van huis mee kan doen aan kunst en cultuur. Dat is op zich een mooi streven, en een goede spreiding van het aanbod is belangrijk, maar ik vraag mij af wat dat precies betekent voor de inhoud van het aanbod. Want de keuze moet wel gevarieerd zijn. Het doel van de nota is wat mijn fractie betreft om zoveel mogelijk aan ieders inhoudelijke wensen te kunnen voldoen. Hoe denkt de wethouder hierover?

Deze nota is ook best aanbodgericht, terwijl het verbinden van vraag en aanbod wat mijn fractie betreft nu juist zo belangrijk is. Is de wethouder het daarmee eens met de Partij voor de Dieren? Graag een reflectie.

Dit brengt me bij de cultuurcoaches en de wijkvoorzieningen. Dialooggericht werken is onmisbaar voor een inclusieve cultuurparticipatie. Daarvoor is nu niet genoeg budget. Het bereiken van doelgroepen die belemmeringen ervaren om mee te kunnen doen is wel heel belangrijk. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat aansluiting bij de behoeftes van inwoners van de verschillende wijken wordt geborgd en dat cultuurcoaches optimaal kunnen worden ingezet? En wordt hierin ook specifiek aandacht geschonken aan het bevorderen van cultuurparticipatie door mensen met een niet-westerse achtergrond? Ik sluit me aan bij de oproep om het gesprek met organisaties die werken met deze doelgroepen actief aan te gaan, om zo beter inzicht te krijgen in hoe het bereik ook hier beter kan.

Ook kan ik aansluiten bij de eerder gestelde vragen over het versterken van cultuureducatie op scholen in de stad.

Ook wil ik wat vragen over geldzaken. Het is niet helder welke middelen precies waar vandaan komen. En dat staat ook niet in het raadsvoorstel. Wat wel duidelijk is, is dat een deel van de plannen binnen het huidige budget niet waar te maken is. Dat is wat vaag en ook zorgelijk. Hoe ziet de wethouder dit? En hoe gaat het college dit oplossen? Wij hebben het faillissement van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) nog vers in het achterhoofd en pleiten ervoor om er alles aan te doen om zulke situaties in de toekomst te voorkomen. Aanbieders moeten wel de eindjes aan elkaar kunnen knopen, en vooruit kunnen plannen.

Ook wil mijn fractie meegeven dat niet-gesubsidieerde amateurkunst niet vergeten moet worden. Vraag aan de wethouder; waarom komt dit zo weinig terug in de nota? En kan ze toezeggen dat hier wel aandacht aan besteed gaat worden in het uitvoeringsprogramma?

Daarnaast wordt er in de nota niets geschreven over het belang van de Fair Practice Code. Kan de wethouder toezeggen dat dit wel onderdeel gaat worden van het uitvoeringsprogramma? Zo nee, waarom niet?

Dan nog een laatste opmerking over huisvesting. Ruimte voor cultuurparticipatie moet hoe dan ook, linksom of rechtsom, gefaciliteerd gaan worden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we aanbieders hier niet mee opzadelen? Hoe ziet de wethouder dit? Ook zou er een inventarisatie komen van ruimtes die leegstaan of vrijkomen en in aanmerking komen voor kunstbeoefening. Maar wanneer is deze inventarisatie af? En kan er dan snel op ingespeeld gaan worden? Graag een reactie van de wethouder.

Dat was mijn inbreng. Dank, voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bezuinigingen Lokale Omroep

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Warmteplan Zuilense Vecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer