Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Kaders nieuwe groot­schalige opvanglo­caties asiel­zoekers


4 juni 2020

De beginselen mededogen en duurzaamheid zijn voor de Partij voor de Dieren uitgangspunt bij het denken over vluchtelingenbeleid. Vanuit onze beginselen staan wij voor een ruimhartige en menswaardige opvang van vluchtelingen, waarbij zij zich zo snel mogelijk de Nederlandse taal en cultuur eigen kunnen maken en toegang hebben tot onderwijs, zorg, (vrijwilligers)werk en goede huisvesting.

Goed dat er een voorstel ligt voor kaders voor nieuwe opvanglocaties, en dat we daar op dit moment over spreken. Het is goed dat Utrecht als sociale stad bijdraagt aan de menswaardige en goede opvang van vluchtelingen in onze stad.

Ik zou graag beginnen met te zeggen dat de Partij voor de Dieren-fractie zich over het algemeen kan vinden in de beslispunten. Wij lezen in de kaders onder beslispunt 1 punten terug die wij erg belangrijk vinden, zoals sociale cohesie. Daar is betrokkenheid van de buurt wat ons betreft onlosmakelijk mee verbonden. We moeten voorkomen dat inwoners worden overvallen door de komst van een opvanglocatie door hen zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken, hoe ingewikkeld dat ook kan zijn (zoals mevrouw Streefland ook al benoemde in haar bijdrage). Ook goed om te lezen dat kleinschalige opvang en spreiding van locaties door de stad in deze kaders terugkomen, en dat daarmee de moties die in 2016 mede door de Partij voor de Dieren zijn ingediend uitwerking hebben gekregen.

Er zijn al veel goede vragen gesteld in de voorgaande bijdragen waar ik mij bij aan kan sluiten, waaronder het punt of deze kaders ook opgaan in een onvoorziene noodsituatie, en wat precies wordt bedoeld met beslispunt 2: betekent open staan voor dat bij het aannemen van dit raadsvoorstel dat het proces van actief zoeken naar een nieuwe opvanglocatie wordt gestart, of wordt dit pas ingezet wanneer hier vanuit het COA vraag naar is?

Ik stel graag nog een korte vraag over het punt van de omgevingsanalyse. Op pagina 14 van de notitie staat dat er een omgevingsanalyse gemaakt zal worden bij de keuze voor een opvanglocatie, waarbij sociaal maatschappelijke en omgevingsfactoren worden onderzocht, zoals leefbaarheid, voorzieningen, verkeerssituatie, demografie, participatie en de samenstelling van de woningvoorraad in de buurt. De Partij voor de Dieren mist in deze omgevingsanalyse de factor “groen”. Het zal u niet verbazen dat de eventuele effecten op groen, duurzaamheid, bomenbehoud en de in de buurt aanwezige flora en fauna wat ons betreft belangrijk zijn om mee te wegen bij de keuze voor een locatie om opvang te realiseren. Kan de wethouder toezeggen dat de factor groen bij de omgevingsanalyse wordt meegenomen? En zo nee, kan hij toelichten waarom niet?

Het is goed dat onze gemeente bijdraagt aan de menswaardige en goede opvang van vluchtelingen in onze stad. Ik wil mijn bijdrage graag afsluiten door te benoemen dat wij uiteraard ook de oorzaken van vluchtelingenstromen moeten blijven aanpakken: klimaatverandering, droogte en schaarste zijn een grote voedingsbodem voor conflicten en oorlogen, met vluchtelingenstromen tot gevolg. Onder andere door minder te consumeren en in te zetten op een klimaatneutraal Utrecht kunnen wij in onze stad ook op dit punt onze bijdrage leveren.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Debat over de gevolgen van Covid-19

Lees verder

Commissiebijdrage Evaluatie Utrecht Marketing en Culturele Zondagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer