Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Nota Inkoop en Contract­ma­na­gement 'Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht' en colle­ge­voorstel 'Beleids­regel drempe


8 oktober 2020

Het gegeven dat er een raadsbrief van 12 pagina’s met aanvullende info voor nodig is om de Nota Inkoop toe te lichten geeft aan dat de Nota nu niet toereikend is. Ook deze raadsbrief heeft de zorgen van de Partij voor de Dieren niet weggenomen. Er wordt in de Nota verwezen naar het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: fijn dat we hier dierenwelzijn, duurzaamheid en klimaat terugvinden. Maar toch is het voor ons nog altijd te mager, want wij willen deze thema’s en ook de Global Goals als richtinggevende criteria in de Nota. Nu wordt het überhaupt niet genoemd, en wat wel en niet genoemd maakt op ons een arbitraire indruk. En daarbij vinden we, dat het college niet moet kiezen voor ‘focus op impact’, maar voor ‘altijd toepassen, ook bij kleine contracten en/of contracten zonder enorme impact’. Elke positieve vorm van impact die we kunnen hebben op opwarming en dierenleed is nodig. De ambitie en de intentie kunnen dan wel juist zijn, dat lezen we ook wel terug. Maar zoals we bij het Gazprom-contract ook hebben gezien, gaat dit niet altijd goed. Dat maakt het des te belangrijker dat ambities en intenties serieus worden genomen, en dat kan alleen door het goed te verwoorden in de nota en dus vooraf expliciet te benoemen bij inkoop en aanbesteding. Laat ons college dus met een nota komen waar deze ambities t.a.v. duurzaamheid, klimaat en dierenwelzijn worden geëxpliciteerd als richtinggevende criteria, en daarmee een voorbeeldfunctie aannemen voor andere gemeentes. Graag een toezegging hierop van de wethouder.

Gezien het feit dat dierenwelzijn nog werd geëxpliciteerd in de Nota van 2015, en het er nu niet meer in staat, is er wat ons betreft sprake van een terugval, van achteruitgang. Als we naar het actieplan MVI kijken, en dan specifiek dus naar dierenwelzijn, vraagt onze fractie zich ook af hoe ver de ambities nu strekken? Houdt het op bij de genoemde voorbeelden zoals dierproefvrije schoonmaakmiddelen en minder vlees bij de catering, of strekt het verder dan dat? Worden er waar mogelijk geen producten van dierlijke herkomst ingekocht? En als dit wel gebeurt, dan alleen biologisch? Stopt de gemeente met het afsluiten van contracten met dieronvriendelijke bedrijven? Worden er helemaal geen producten waar dierproeven mee zijn gedaan meer ingekocht? We zijn wat dat betreft positief over de gemeentelijke catering en facilitaire dienstverlening, maar we willen graag dat dierenwelzijn een rol speelt in de gehele gemeentelijke inkoop, en dat zien we nu niet terug in de Nota. Kan de wethouder deze toezegging doen dat dit wel wordt gedaan, en daarmee onze onrust hierover wegnemen?

In de raadsbrief met aanvullende info worden de Globals Goals twee keer kort genoemd en tegen het einde van de Nota wordt nog vermeld dat Utrecht een Global Goals City is. Maar waar blijkt dit dan verder uit? De Global Goals gaan over veel meer dan over die twee voorbeelden die nu in de Nota te vinden zijn. Ze dienen een leidraad te zijn voor iedere inkoopkeuze die de gemeente Utrecht maakt. Het kan niet zo zijn dat er af en toe een logootje ergens bij geplakt wordt, zodat het geheel een ‘bewuster’ imago krijgt, en dat dit achterwege wordt gelaten als het niet zo uitkomt. Dat zou greenwashing zijn. De Global Goals mogen niet vrijblijvend zijn, voorzitter. En volgens het college is de nota toekomstbestendig, en kan er telkens worden ingespeeld op aangescherpte ambities en doelstellingen van de raad. De opwarming van de aarde gaat echter gewoon door, en steeds opnieuw inspelen hierop moeten we niet willen. Het college heeft de ambitie zo snel mogelijk klimaatneutraal te willen zijn, en wij vinden dat deze ambitie niet mag ontbreken als criterium in de Nota Inkoop. Wij vragen ons af hoe serieus het college haar eigen ambities neemt. Kan de wethouder toezeggen dat de Global Goals leidend zullen worden in de inkoop en contractmanagement en dat dit ook in de Nota zo komt te staan? En kan de wethouder toezeggen dat zo min mogelijk klimaatimpact een doorslaggevend criterium wordt bij inkoop? Dank voor uw aandacht, voorzitter.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Wijziging Afvalstoffenverordening en APV Opt-in systeem voor uitzondering huis-aan-huis bladen

Lees verder

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel Een eerlijke start voor ieder kind. Voorstellen voor een eerlijk en transparant toelatingsbeleid op basisscholen in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer