Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Program­maplan Werven­gebied


3 juni 2021

Dank u wel, voorzitter. Ik heb al veel in interrupties gezegd, en er is ook al veel gezegd. Niemand weet welke financiële gevolgen het heeft om de volledige aansprakelijkheid te erkennen. Dat maakt het ook zo’n moeilijke afweging. Voor de duidelijkheid, het zit ‘m ook niet in schuld voor ons. Maar inderdaad om het nemen en erkennen van verantwoordelijkheid, juist omdat het erfgoed betreft. Onze fractie neigt ook de kant op die al eerder genoemd werd: erken de aansprakelijkheid, zodat allerlei juridisch gedoe voorkomen kan worden. De Partij voor de Dieren vindt dat een maatschappelijke zorgplicht zeer zwaar weegt. Wij vinden het vreemd dat het zo ver heeft kunnen komen, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Kan de gemeente dan nu het voortouw nemen, verantwoordelijk nemen en daarmee vertrouwen herstellen, ook voor de toekomst?

Voor bewoners van cultureel erfgoed is het realistisch dat dat ook geld kost qua onderhoud, dat zijn wij eens met de VVD. Hierover hebben wij het in de fractie ook gehad, Maar van individuele bewoners kun je niet verwachten dat zij het onderhoud van het wervengebied in het geheel in de gaten houden, daar zien wij een belangrijke rol voor de gemeente.

Onze fractie begrijpt niet waarom er nog zo lange tijd zwaar vrachtverkeer is toegestaan, tot wanhoop van bewoners, terwijl het college toch ook wist dat dit zeer schadelijk is voor het wervengebied. Voor ‘autoluw’ moeten we bij het mobiliteitsplan zijn lazen we, maar de Partij voor de Dieren is er groot voorstander van om de grachten autovrij te maken. Pas sinds maart 2021 geldt er een vrachtwagenverbod en zijn breedtebeperkingen ingevoerd.

Onze fractie denkt dat het vertrouwen momenteel dusdanig laag is dat het verstandig is om te kiezen voor een onafhankelijke keldermeester/wervenmester. Voornaamste punt hierbij is dat deze onafhankelijk kan optreden. Hoe krijgen we die garantie?

Het onderwerp 'bomen' werd al aangekaart door GroenLinks, een creatieve omgang met bomen om er zoveel mogelijk te sparen. Soms kan een boom alleen behouden worden bij het gebruik van tijdelijke constructies, wat extra kosten oplevert. Wij zouden graag een toezegging van de wethouder willen dat er gebruik zal worden gemaakt van deze tijdelijke constructies ondanks die extra kosten. En als er dan toch bomen verwijderd worden, kan dan alles in werk worden gesteld om aanplant op dezelfde plek te doen?

Zoals u weet grijpt de Partij voor de Dieren iedere gelegenheid aan om aandacht te vragen voor Fauna Uittreed Plaatsen, FUP’s. Veel grachten hebben hoge steile muren. Voor jonge watervogels en andere dieren is het onmogelijk om op de wal te komen. Kan de wethouder toezeggen om bij het herstel van de kademuren, FUPs toe te voegen?

Tot zover mijn bijdrage, voorzitter.

Tweede termijn donderdag 10 juni 2021

Van de diverse comités begrijpen wij dat zij geen vertrouwen in het raadsvoorstel hebben. Zolang er zoveel juridische en technische onzekerheden zijn, is er ook geen financiële zekerheid. We weten niet waar we precies voor stemmen als we akkoord gaan met het raadsvoorstel. Onze fractie deelt het gevoel dat bij vele andere fracties ook heerst dat we nog niet verder kunnen omdat er te veel onzekerheid is. Zojuist al aangegeven voelt onze fractie wel iets voor de suggestie van de ChristenUnie. Graag horen wij van de wethouder welke rol hij hierin ziet voor het tweede advies van de commissie van wijzen.

Onze fractie zou ook heel graag zien dat er beter wordt opgetreden tegen zwaar verkeer. Dat is ook cruciaal voor het vertrouwen . Dus daarbij sluit ik me dus aan bij GroenLinks.

De wethouder gaf in de beantwoording aan dat de verantwoordelijkheid voor zaken als verzakking, verdroging etc. zich in de collectieve ruimte bevindt. Als het dan om de monitoring hiervan gaat, zien wij hierin een maatschappelijke zorgplicht. Wij missen hier ook erkenning in van de gemeente. Tijdens de eerste termijn brachten we dit ook al aan de orde: wat moet de rol van de gemeente in dezen zijn? Wij horen daar graag een reflectie op van de wethouder.

Over veel van de punten die wij in de eerste termijn aanstipten worden we na de vergadering geïnformeerd (kwetsbare plekken geschikt voor versneld autovrij maken, FUP's), dus dat zullen we nog moeten afwachten. Wel wil de Partij voor de Dieren nog opnieuw pleiten voor serieuze aandacht voor zowel dieren als bomen. Specifiek even over de FUP’s: vogels en andere dieren kunnen nu bijna nergens uit de gracht komen. Dit is nu een probleem waar wel een heldere oplossing voor is. Onze fractie hoopt dan ook op een mooie toezegging van de wethouder.

Dank u wel.