Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Reken­ka­mer­rapport Middenhuur Meer grip op groei


23 maart 2023

Dank u wel, voorzitter. Dank aan de Rekenkamer voor het doen van dit onderzoek, en de technische bijeenkomst die vorige week werd gehouden. Ook de Partij voor de Dieren hecht belang van een toename van het aantal woningen in het middenhuursegment, niet alleen voor de doorstroming is dit essentieel. Onze fractie onderschrijft in principe de aanbevelingen die door de Rekenkamer worden gedaan. Wel maken wij ons zorgen om de invulling van ambities op het gebied van groen en duurzaamheid, en daar wil ik graag nog even op in gaan in mijn korte bijdrage. Volgens het college was het een bewuste keuze om geen onderscheid te maken tussen huur en koop in het middensegment. Zij stelt dat het stellen van specifiekere doelen voor middenhuur de mogelijkheden beperken om te kunnen zoeken naar een optimum tussen duurzaamheid en groen, et cetera, en ook dat het ten koste zal gaan van zulke ambities. Dit wordt gebracht als onvermijdelijk. Vraag aan de wethouder in hoeverre hij dit inderdaad als onvermijdelijk beschouwd, en zo nee, welke mogelijkheden of in anders geformuleerd, welke speling is daar nog in? En welke ambities wil het college gaan prioriteren? Daar is de Partij voor de Dieren benieuwd naar. En deze vraag wil ik ook aan de Rekenkamer voorleggen, in hoeverre kan de Rekenkamer hier een reactie geven over wat hun inschatting hiervan is?