Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Steden­bouw­kundig Programma van Eisen Nieuw Buurland (Staats­lie­den­buurt)


23 september 2021

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren vindt het SPvE zoals het er nu uitziet niet onaardig: hoewel we het wel zuur vinden dat de huidige woningen niet duurzaam te renoveren zijn, is het toevoegen van sociale duurzame woningen op deze plek een plan dat grotendeels op onze instemming kan rekenen, maar onze fractie komt graag met een aantal verbeterpunten.

Bomen en groen
In de binnentuinen van de huidige woningen staan 62 bomen. Volgens het SPvE worden die allemaal gekapt, en de toelichting hierop is wel heel summier. Sommige bomen zouden te dicht op de gevel staan, en de sloop, het bouwrijp maken en de bouw belemmeren. Wellicht kunnen sommige bomen ook verplaatst worden. Onze fractie wil dat er boom voor boom wordt beoordeeld of deze niet zou kunnen blijven, en niet op voorhand al kappen en compenseren. Hier willen wij graag een toezegging op van de wethouder.

Het uitgangspunt om alle mogelijkheden te benutten om meer groen te realiseren in het gebied is mooi. Maar het voornemen om ‘in principe’ alleen inheemse soorten te planten moet scherper. Kan de wethouder toezeggen van dit vrijblijvende principe de harde eis te maken dat er alleen inheemse soorten en dus géén exoten worden geplant? Zo nee, waarom niet?

Er komen uitgebreidere pocket parks en openbaar collectief groen, wat in eigendom van Mitros blijft, en bewoners kunnen het adopteren en er invulling aan geven. Onze fractie staat hier op zich natuurlijk positief tegenover. Wel maken we ons zorgen over hoe gewaarborgd wordt dat invulling van het groen biodivers, klimaatadaptief en inheems wordt en ook als zodanig onderhouden wordt en blijft. Kan de wethouder in elk geval toezeggen om in een overeenkomst met Mitros harde afspraken te maken over de invulling maar juist ook het toekomstig beheer van het groen?

Kan de wethouder toezeggen dat bij eventuele tuinafscheidingen in de vorm van muren, voorzieningen zullen worden getroffen zodat het plangebied daadwerkelijk geschikt zal worden gemaakt voor de egel? In het SPvE staat het nog te vaag vermeld.

Het precieze aantal nieuwe woningen wordt nog uitgewerkt in de volgende ontwerpfase. Duidelijk is al wel dat wanneer er extra woningen worden toegevoegd, er niet voldoende extra groen wordt bijgevoegd. De 75 m2 groen per woning zoals in de RSU wordt vermeld zal niet worden behaald. Graag een reflectie hierop van de wethouder, en heeft hij er ideeën over hoe hij het wil compenseren?

Aantal en soort woningen
Dat het precieze aantal woningen nog niet is uitgewerkt maakt het voor ons wel lastig de plannen te wegen. Worden het er nu 249 of 285? 150 sociaal staat vast, liever meer inderdaad, maar de overige: hoeveel, hoe groot, en voor wat voor type huishoudens? Ook het aantal parkeerplaatsen is onduidelijk.

Begrijpt de wethouder dat deze onduidelijkheden onze afwegingen bemoeilijken? Die informatie is voor ons namelijk belangrijk, want het aantal woningen heeft ook invloed op hoeveel verkeersbewegingen er komen, hoeveel energie er gebruikt wordt, hoeveel mensen uiteindelijk van het groen en de voorzieningen in de omgeving gebruik maken.

In het SPvE staat vermeld dat er momenteel 139 formele parkeerplaatsen in het plangebied aanwezig zijn, terwijl het van rechtens verkregen niveau 135 parkeerplaatsen is. Is de wethouder dus bereid om vooruitlopend op de bouwplannen, alvast 4 parkeerplaatsen op te heffen en groen in te richten? De plannen om deelmobiliteit toe te voegen zijn nog niet concreet. Kan de wethouder toezeggen zoveel mogelijk inzetten op deelauto’s, en tegelijkertijd op een zo laag mogelijk aantal parkeerplaatsen?

Klimaatadaptie

Volgens de klimaatstresstest van de gemeente verzamelt water zich bij heftige buien vooral in de Nolenslaan en ter hoogte van het grasveld aan de Dodt van Flensburglaan. Kan de wethouder toezeggen dat er zo veel mogelijk waterdoorlatende verharding wordt gebruikt op plekken waar veel wateroverlast wordt voorspeld, en het liefst in het hele plangebied?

Anti-kraak
De tijdelijke huurcontracten van de huidige bewoners van Buurland eindigen in maart. Zij willen graag blijven en de community die zij hebben gevormd is van meerwaarde voor de buurt. Als deze huurders eruit moeten en daarna nieuwe anti-kraakhuurders erin, heb je ongetwijfeld een periode van leegstand, en daarna nieuwe bewoners die minder verantwoordelijkheid voor de omgeving voelen. Kan wethouder zich er daarom voor inzetten te zorgen dat de huidige bewoners voorrang krijgen op een antikraak-contract? En is de wethouder bereid na te denken over een manier waarop we de energie en de initiatieven van de groep behouden?

Participatieproces
Tot slot, van een flink aantal inwoners hebben we klachten vernomen over de mate waarin suggesties van buurtbewoners welkom waren en zijn meegenomen in het SPvE. Kan de wethouder hierop reflecteren en dit verklaren, en kan de wethouder toezeggen vanaf nu beter te communiceren over de noodzaak en gevolgen van de plannen?

Dank u wel voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Technische actualisering Verordening horeca

Lees verder

Commissiebijdrage Regionale Energiestrategie 1.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer