Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Utrechtse Onderwijs Agenda 2023-2026


5 oktober 2023

Deze onderwijsagenda stipt heel wat onderwerpen aan. Het is een overzichtelijk en behapbaar document. Dat is heel fijn voor de leesbaarheid maar daardoor gaat het niet erg de diepte in. Ik sluit me aan bij de eerdere vragen over de concreetheid van het document en de aansluiting bij de vorige onderwijsagenda.

Het is wat lastig om scherp te hebben waar de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de gemeente ophoudt. Over veel dingen wat betreft de invulling van het onderwijs gaan wij nou eenmaal niet.

Voorzitter, ik beperk me tot twee punten; groene schoolpleinen en lessen op basisscholen door hengelaars. Daarna sluiten wij ons nog aan bij een aantal al besproken punten.

Fijn dat er in de onderwijsagenda aandacht is voor multifunctionele faciliteiten. Slim ruimtegebruik is heel belangrijk. Ook duurzaam en natuurinclusief ruimtegebruik is wat mijn fractie betreft daarin onmisbaar. Voorzitter, ik doel hiermee op groene schoolpleinen, want buitenruimte kan ook slimmer worden ingezet en dat mist mijn fractie in dit stuk. Er zijn minder aanvragen voor 2024 voor groene schoolpleinen; college heeft eerder aangegeven intern en met scholen in gesprek te gaan over een inhaalslag. Hoe staat het ervoor? Graag hoor ik dat van de wethouder. Ook krijgt mijn fractie graag een reflectie op de redenen voor het verminderen van aanvragen en hoe het college ziet hoe die te kunnen ondervangen.

Mijn tweede punt gaat over lessen door hengelaars. Eerder heeft het vorige college toegezegd dat de gemeente in gesprek zou gaan met de AUHV over de zogeheten vislessen die vanuit deze vereniging gegeven worden op Utrechtse basisscholen. Daarmee wordt het hengelen gepromoot. Hengelen veroorzaakt ernstig dierenleed. Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt dierenleed niet geaccepteerd in Utrecht, ook niet in het onderwijs. Graag hoor ik van de wethouder hoe het ervoor staat met deze gesprekken met de AUHV over het stoppen met deze vislessen?

Da sluit de Partij voor de Dieren nog aan bij de punten over:

  • Gezonde schoollunches, zojuist benoemd door D66.
  • Ook sluiten wij ons aan bij punten op gelijke kansen en tegengaan van segregatie.
  • Participatie. Brief gekregen van de AOb. Sluit aan bij eerdere vragen hierover. Er is teleurstelling over de inspraak. Leraren voelen zich niet meegenomen bij het opstellen van deze onderwijsagenda; hoe reageert college hierop? Ook heeft mijn fractie vragen over de inspraak van leerlingen en ouders; hoe zijn zij betrokken in participatie? Graag een reflectie.
  • Tot slot sluit mijn fractie zich aan bij de punten op stagevergoedingen en mentale gezondheid van S&S.