Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Utrechtse spor­ta­genda


27 mei 2021

Voor de Partij voor de Dieren zijn betaalbare en gevarieerde sportmogelijkheden ontzettend belangrijk. Iedereen die dat wil moet kunnen sporten en bewegen. Afgelopen jaar is het belang hiervan onderstreept. Er zijn mooie spelprincipes opgezet in de sportagenda. Daar gaan we hopelijk de komende jaren veel goede resultaten van zien. Een aantal zaken wil ik graag aanstippen.

Er is ruimtegebrek in een groeiende stad als Utrecht. Dat ziet de Partij voor de Dieren ook in en het is zaak om daar verstandig mee om te gaan. Mijn fractie vindt het een goed idee om samenwerking tussen sportverenigingen aan te moedigen, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de ruimte die er is. Het slim gebruiken van multifunctionaliteit van ruimtes is daarnaast ook een mooi plan. En nog een idee; het college zou kleinere (tijdelijk) braakliggende terreinen kunnen gebruiken voor de functie sport. Hoe denkt de wethouder hierover?

Sport in openbare ruimte is enorm gegroeid de laatste tijd en het is mooi om te zien dat het college dat herkent en daar op in speelt. Maar mijn fractie is wel alert. Sport mag niet ten koste gaan van groen en ruimte voor dieren. Het liefst zou de Partij voor de Dieren juist zien dat huidige sportfaciliteiten vergroend worden. Kan de wethouder toezeggen daar werk van te maken?

Vanuit de raadsinformatiebijeenkomst hebben wij te horen gekregen dat er nog gesprekken gevoerd gaan worden over de invulling van sport en bewegen in de openbare ruimte. Met wie worden deze gesprekken eigenlijk gevoerd? Een vraag aan de wethouder; wordt er ook gesproken met deskundigen en belanghebbenden op het gebied van groen? En hoe worden omwonenden betrokken in het maken van deze plannen?

Het is heel mooi om te zien dat het college onderzoekt hoe parkeerplekken omgetoverd zouden kunnen worden tot sportfaciliteiten. Het stimuleren van inwoners om de fiets te pakken juicht mijn fractie toe. Ook naar de uitkomsten van het onderzoek naar dubbelgrondgebruik is mijn fractie benieuwd. Ik vraag mij af wanneer de raad de uitkomsten van deze onderzoeken kan verwachten en hoop dat de wethouder ons daar een concrete tijdsplanning voor kan geven.

Gezond stedelijk leven is meer dan sport. Ook voldoende groen en een klimaat adaptieve stad zijn belangrijk. Net als de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gezonde en duurzame voeding - ook in sportkantines. Ik ben erg benieuwd hoe de wethouder hierover denkt. Kan de wethouder toezeggen dat in alle Utrechtse sportkantines gezond en duurzaam voedsel beschikbaar zal zijn?

Voorzitter, ik vraag mij nog iets af. Is het niet veel zinvoller om geld direct in breedtesport te stoppen en niet in prestigeprojecten en evenementen voor topsport? Hier krijg ik graag een reflectie op van de wethouder.

Tot slot wil ik de wethouder om een toezegging vragen dat, mochten er nou toch sportvelden bijgebouwd moeten worden, dit niet met kunstgras gebeurd. En ik vraag ook om een toezegging dat op geen enkel bestaand kunstgrasveld meer gebruik gemaakt zal worden van rubbergranulaatkorrels of TPE.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Zienswijzen ontwerp-begrotingen 2022 recreatieschappen De Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht

Lees verder

Commissiebijdrage NRU n.a.v. zesde voortgangsrapportage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer