Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stellen Omge­vings­visie Kana­len­eiland en Transwijk


3 november 2022

Dank voorzitter. Ik sluit me aan bij de zorgen omtrent de kwaliteit van het groen, de grote hoeveelheid zwerfvuil, de verkeersveiligheid omtrent scholen, minder parkeerplekken.

Omwonenden van Park Transwijk hebben heel veel overlast van de festivals. Het geluid tijdens de festivals dreunt door de huizen, en ook mensen in verzorgingshuizen en dieren in de naastgelegen kinderboerderij Eilandsteede zitten midden in het lawaai, zij kunnen geen kant op. Ook in de aanloop naar een festival is er overlast, net als na die tijd nog langere tijd. Door afzetting van het park, wat openbaar toegankelijk zou moeten zijn, door rijplaten die lange tijd blijven liggen en het gras verpesten, net als het festival zelf natuurlijk. Past de overlast door festivals volgens de wethouder in de visie die hij heeft bij Kanaleneiland en Transwijk? Graag een inhoudelijke reactie hierop, en niet alleen een verwijzing naar de locatieprofielen waar we al ik weet niet hoe lang op wachten.

We lezen dat er in nieuwbouw en renovatie ‘ruimte is voor natuur-inclusieve oplossingen’. Dit mag wel wat stelliger en ambitieuzer. Kan de wethouder toezeggen dat er natuur-inclusief gebouwd gaat worden? Zo nee, waarom niet?

Kan de wethouder toezeggen dat de bestaande bomenstructuur van Kanaleneiland en Transwijk zal worden gehandhaafd, en dat het uitgangsprincipe zal zijn dat er géén bomen worden gekapt? Graag een toezegging.

We lezen alle flats (bijna) energieneutraal. Wat zou ervoor nodig zijn om volledig energieneutrale woningen te gaan bouwen in Kanaleneiland en Transwijk?