Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Kop Beurs­kwartier


14 mei 2020

Groen
De hoeveelheid en omvang van de bomen op/aan het gebouw is bijzonder en de Partij voor de Dieren ziet hierbij ook wel een technische uitdaging, want de omgeving heeft nou niet bepaald eigenschappen die op de natuurlijke groeiplaats van bomen lijken. Dat roept allerlei vragen op, bijvoorbeeld: Hoe wordt in hete droge zomers gewaarborgd dat de bomen niet uitdrogen? En welke balans is er tussen voldoende groeiruimte voor bomen enerzijds en voldoende daglicht voor bewoners binnen anderzijds?

Tegelijkertijd zien we goede kansen voor bijvoorbeeld stedelijke biodiversiteit en het tegengaan van hittestress.

Kan de wethouder toelichten wie er straks eigenaar en verantwoordelijk is voor een goede verzorging van al het levende groen op en aan het gebouw, en kan hij toezeggen dat de gezondheid en verzorging goed gemonitord wordt en zodoende ook als voorbeeld voor volgende projecten kan dienen?

De beschrijving van het groen in de toelichting van het bestemmingsplan lijkt een heel ecosysteem te beschrijven. Dat schept hoge verwachtingen. Tegelijkertijd ligt de nadruk op de beleving van dit groen door de mens. Daarom de vraag, kan de wethouder nu toelichten, en na realisatie blijven monitoren, of de woontorens vooral een groene uitstraling en uiterlijk krijgen, of dat ze ook een substantiële kwalitatieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en biodiversiteit?

Dan kort over de huidige situatie en dan specifiek de bomen in het grasveld voor de bioscoop. Er staat in het plan dat die gekapt worden, maar ze schijnen in ondergrondse bakken te staan en het zijn relatief jonge bomen. Deelt de wethouder onze mening dat het wenselijker is te verplanten dan te kappen en kan hij toezeggen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en zich in te zetten voor het in leven houden van deze bomen?

Biomassa
In de toelichting lezen we dat het groenafval van de woningen niet allemaal binnen de groene daktuinen gecompenseerd kan worden. Er staat dat het daarom in een biomassa-installatie in de buurt verwerkt wordt. De Partij voor de Dieren vindt groenafval op zich een goede bron voor biomassa. We verwachten echter dat hiervan onvoldoende beschikbaar is om een biomassa-installatie te laten draaien en dat er dus ook biomassa uit bossen bij moet om zo’n installatie rendabel te laten zijn. Deelt de wethouder de mening dat biomassa uit bossen (houtchips en houtshreds, uit Nederland of verder weg) niet duurzaam is en dat het dus ook niet wenselijk is om ons afhankelijk te maken van biomassa-installaties?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2021 RUD Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer