Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Heycop, Dich­terswijk


19 mei 2020

Tijdens de RIB hebben we van omwonenden meerdere pleidooien gehoord voor de invoering van betaald parkeren. Zoals bekend is Partij voor de Dieren vóór de invoering van betaald parkeren in de gehele stad. Het zal eraan bijdragen dat er minder automobilisten de wijk inrijden, op zoek naar gratis parkeerplekken. Dit komt de leefbaarheid en de luchtkwaliteit in de wijk ten goede. We kunnen ons dus alleen maar aansluiten bij dit punt. Kan de wethouder toezeggen gehoor te geven aan deze oproep van de omwonenden en toezeggen dat er betaald parkeren zal worden ingevoerd? We hebben ook zorgen over fijnstof gehoord, wat kan de gemeente eraan doen om deze zorgen weg te nemen?

Voor dit plan zijn er 10 bomen gekapt, en 90 andere bomen zijn geselecteerd om gekapt te worden. Het gaat dus om de kap van een zeer fors aantal bomen. Daarom zou onze fractie het plan rondom de groencompensatie graag geconcretiseerd zien. In het bestemmingsplan staat aangegeven dat er nog niet vast staat welke soorten bomen in de nieuwe situatie worden geplant, dit zou onderdeel zijn van participatie die met de buurt wordt gevoerd over dit onderwerp. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat factoren als biodiversiteit, klimaatadaptatie en dierenwelzijn voorop worden gesteld bij de afweging welke boomsoorten worden geplant ter compensatie. Kan de wethouder daarom toezeggen randvoorwaarden aan deze bewonersparticipatie te stellen, die garanderen dat de groencompensatie voldoende klimaatadaptief en biodivers zal zijn?


Op pagina 42 van het bestemmingsplan wordt vermeld dat er 100% herplantplicht is, maar dat wanneer verplanten of behoud niet mogelijk is, de eis kan worden opgelegd om op andere wijze groen aan te leggen, door bijvoorbeeld zwaardere bomen, bosplantsoen, dak-of gevelgroen aan te planten ter compensatie. Onze fractie vindt dak- of gevelgroen geen volwaardige alternatief voor bomen. Op pagina 49 van het bestemmingsplan staat dat de huidige te kappen bomen “zoveel mogelijk” in (en rond) het plan worden herplant. Dit terwijl in de raadsbrief ‘Kappen en herplanten van bomen bij Heycop’ van 10 februari j.l., in reactie op onze mondelinge vragen van december 2019 over dit onderwerp, het volgende werd beloofd:

“In het plangebied zijn 100 bomen aanwezig, die verwijderd moeten worden.
- Van de aanwezige bomen zijn 10 bomen geschikt om te verplanten. Deze worden verplaatst naar de Floridadreef.
- De overige 90 bomen zijn niet verplantbaar en worden volledig binnen de projectgrens gecompenseerd, waarbij er 31 stuks van de 1ste orde zijn beoogd aan de groene parklaan.”

Kan de wethouder daarom hierbij toezeggen dat de 90 te kappen bomen inderdaad volledig binnen de projectgrens gecompenseerd zullen worden, en dat hiervan niet meer afgeweken zal worden? En kan de wethouder toezeggen dat de belofte uit de genoemde raadsbrief overgenomen zal worden in het bestemmingsplan?