Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Lomanlaan


3 november 2022

Als bomenpartij is mijn fractie heel ongelukkig met de bomenparagraaf van dit bestemmingsplan. Want die heeft als strekking: Iedere boom heeft waarde, maar vanwege financiële belangen worden alle bomen op de kavel met de grond gelijkgemaakt.

De bomenparagraaf vinden we volstrekt onvoldoende. Er wordt nergens concreet vermeld hoeveel bomen er gekapt gaan worden (voor het concrete aantal moeten we in de bijlage duiken). Er wordt niet gemotiveerd waarom bomen gekapt moeten worden. Met de conditie lijkt niks mis, want volgens de bijlagen hebben meer dan de helft van de bomen een levensverwachting van meer dan 10 jaar. De bomenparagraaf vermeldt ook niet of de bomen wegmoeten omdat ze op de plek staan van de nieuw te bouwen woontorens, of voor bouwbenodigdheden. Slecht! Wij krijgen het idee: neermaaien, en bouwen maar want we gaat compenseren.

Maar ook de passages over terug te planten bomen zijn onvoldoende met een zin als: het zou mooi zijn als de onderbroken lindelaan aan de overzijde wordt aangevuld. Wat gaat hier precies gebeuren?

Mijn fractie ergert zich vaak aan slechte bomenparagrafen, en met ons trouwens de gehele raad, zie de unaniem aangenomen Motie 74/2022 “informeer accuraat over bomen”.

Kan de wethouder daarom toezeggen met een STVV te komen met daarin wel een deugdelijke bomenparagraaf? En kan hij toezeggen Motie 74 voortaan wel na te leven bij toekomstige bomenparagrafen?

Tot slot maken wij ons zorgen over de reservering voor een nieuwe fietsbrug. Mooi dat er groen tenzij gaat gelden bij eventuele realisatie hiervan, maar omdat wij niet kunnen opmaken uit et bestemmingsplan ten koste van wat deze brug aangelegd zou worden graag de toezegging dat er geen bomen voor gekapt gaan worden.