Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Huis­ves­tings­ver­or­dening gemeente Utrecht


20 april 2023

Dank u wel, voorzitter. Wij staan in principe positief tegenover het raadsvoorstel. Sluit me aan bij het punt over dat er niet over kansrijke jongeren zou moeten worden gesproken, maar jongeren in het algemeen. Ook wij willen geen uitbreiden van loten. Aantal andere aandachtspunten nog van de Partij voor de Dieren.

We zijn een groot voorstander van het bevorderen van de doorstroming. Wij zijn in principe wel terughoudend met allerlei regelingen, voorrangen en uitzonderingen op een woningmarkt waar zoveel schaarste is, behalve als er echt urgentie is omdat de woningzoekende zelf in een schrijnende situatie zit, bijv. voor een dak- of thuisloze, of als de doorstroming er zeker door wordt bevorderd. Zoals senioren die met voorrang doorverhuizen in eigen wijk, en een ruimere woning achterlaten. Dat is voor de PvdD een heel belangrijk criterium. Wij vinden dan wel lastig hieraan dat de slaagkans van andere woningzoekenden wordt verkleind. Het college geeft echter aan terughoudend te zijn met de inzet van buurtvoorrang, dat lijkt ons een goede zaak.

Een omzettingsvergunning voor omzetten tot en met drie personen is niet meer nodig zodat woningdelen makkelijker wordt gemaakt. Daardoor hoeft er ook geen leefbaarheidstoets te worden uitgevoerd, en daar is de Partij voor de Dieren tegen. Dat vergunningsvrij omzetten kan ertoe dat de druk op de leefbaarheid toeneemt. Het college geeft aan dan hierop niet meer te kunnen bijsturen, noemt dit zelf ook als een risico in het raadsvoorstel. Is het college dan wel bereid op te evalueren wat de gevolgen hiervan zijn? En is er een noodrem mogelijk als het de verkeerde kant uit gaat met de leefbaarheid? En hoe gaat het college de toename aan klachten en een toename van bezwaarzaken die hieruit gaan voortkomen adequaat aanpakken? Is de wethouder bijv. bereid om een meldplicht in te stellen, wanneer iemand z’n huis gaat verhuren aan meer dan twee huurders? Zodat als er dan een klacht komt rondom overlast, maar ook als de parkeerdruk toeneemt en algemene druk op voorzieningen bijvoorbeeld toeneemt, de gemeente makkelijker inzicht heeft of het te maken heeft met de verhuur door meer dan twee personen. Is de wethouder bereid om strikt te monitoren wat het effect is?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel zienswijze ontwerp programma- en productbegroting AVU 2024

Lees verder

Commissiebijdrage Beantwoording SV 2022 nr. 228 over Eerlijke ruimte voor lokale energie-initiatieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer