Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Ontwik­kel­kader en bestem­mingsplan 2e Daals­edijk


7 januari 2021

De Partij voor de Dieren heeft vaak gezegd dat deze voormalige NS-terreinen een aangewezen plek zijn voor een groot park om zo voor groen en rust te zorgen in een stenige omgeving. Dat het kan, bewijst Tilburg, waar in 2019 op een soortgelijke plek een ambitieus park is aangelegd. Als we naar de plannen kijken, zijn we verheugd dat er veel aandacht is voor diervriendelijk en natuurinclusief bouwen. Als antwoord op een technische vraag hoorden we dat de huidige conceptverkaveling zorgvuldig gekozen is om vooral de solitaire en waardevolle bomen te behouden. Dat zien we graag vaker. Dus wethouder, ga zo door.­­­

Onze fractie heeft opmerkingen en vragen, verdeeld over drie punten.

1) Bomen/groen

In het ontwikkelkader zien we aansprekende plaatjes met indicatief groen. Van het woord ‘indicatief’ worden wij onrustig, want gaat het in het echt wel zo groen worden als nu getekend? Een aantal concrete vragen hier.

1- In de indicatieve plaatjes zien we in de groenstrook langs het spoor geen onderbeplanting en loopt de strook niet altijd door naar station Zuilen. Kan de wethouder toezeggen dat beiden het geval gaan zijn en dat deze groenstrook een volwaardige realisatie wordt van de gewenste ecologische verbinding zoals ingetekend op de groenstructuurkaart?

2- In de bomenparagraaf lezen we over bomen in goede en slechte conditie, en ook over nieuwe bomen. We moesten zelf tellen hoeveel bomen er gekapt gaan worden, en we menen er 13 te tellen. Kan de wethouder dit bevestigen – dit klinkt als een technische vraag, maar voor ons is van wezenlijk politiek belang. En kan de wethouder toezeggen de kennelijk vele bomen in matige staat goed verzorgd worden om te komen tot een goede conditie (want dat is mogelijk, blijkt uit de vragen die we vooraf stelden)?

3- In de antwoorden op technische vragen – waarvoor dank – lezen we dat er mogelijk extra bomen gekapt kunnen worden, bijvoorbeeld voor de ligging van het fietspad in het Spoorpark. Is de wethouder bereid om de toch al spaarzame bomen in het gebied volledig te ontzien, bijvoorbeeld door in dit geval door fietspaden niet per se recht aan te leggen maar met een bochtje om en om meerdere bestaande bomen heen?

4- En gezien dat de wijk in fases wordt opgeleverd, kan de wethouder toezeggen dat het kappen en aanplanten van bomen en aanleggen van groen in dezelfde snelheid meegaat? Natuur verwijderen en creëren in hetzelfde tempo als ontwikkelen is ook gebeurd bij Kruisvaart – dus we gaan ervan uit dat dit ook hier kan.

2) Natuurinclusief en diervriendelijk bouwen

Complimenten voor de aandacht voor natuurinclusief en diervriendelijk bouwen in het raadsvoorstel. Toch enkele vragen.

1- We lezen dat bij de herinrichting van het plangebied rekening moet worden gehouden met het groen om indirecte effecten op nestlocaties van huismussen in de directe omgeving van het plangebied te voorkomen. En ook aantasting van de verblijfplaatsen van vleermuizen is niet op voorhand uit te sluiten. Daarom graag de toezegging dat zowel vleermuizen als huismussen - een populatie waar het helaas slecht mee gaat – goed beschermd zullen worden bij de ontwikkeling van het gebied. En ook graag de toezegging dat er in het gebied juist voor deze soorten extra inspanningen worden gedaan om deze soorten extra te faciliteren: bijvoorbeeld door geen schuttingen maar vooral heggen, en op alle geschikte locaties nestgelegenheden, toe te voegen.

2- Is het college bereid tot co-creatie van het groen met toekomstige bewoners, zoals dat ook gebeurt bij Kruisvaart (bewoners betrekken bij het behoud en de verdere ontwikkeling van groen, en bewoners helpen die hiermee aan de slag willen)?

3- In het bestemmingsplan worden groene daken wel een aantal keer benoemd, maar we zien de plannen nog niet concreet terug. Kan de wethouder toezeggen dat er groene daken zullen worden aangelegd, waar mogelijk, liefst niet alleen een laagje mos, maar echt biodivers, al dan niet in combinatie met zogenaamde energiedaken? We sluiten ons aan bij punt groene gevels.

3) Tot slot

Over parkeren kunnen we kort zijn. Het is een goed idee dat het gebied autoluw wordt, en wat parkeren betreft een A2-gebied met een lage parkeernorm. Het woord 'laag' wordt nergens concreet, dus daarom: kan de wethouder toezeggen dat de parkeernorm hier naar de onderkant van de norm gaat, zo dicht mogelijk naar de 0, zoals ook geschiedt bij Cartesiusdriehoek? Dat er nu draagvlakmeting Bloemenbuurt wordt voorgesteld, is teken van waterbedeffect en onderbouwing van ons idee dat we in de hele stad betaald parkeren moeten invoeren.

Dan bodemverontreiniging. Een deel is opgeruimd, een deel is nog niet gesaneerd en werd tot nu toe als acceptabel beschouwd van de functie van het gebied tot nu toe. Kan de wethouder toezeggen dat daar verandering in komt, nu er gewoond gaat worden in het gebied en er dus volledig gesaneerd gaat worden?

En ik kan me aansluiten bij opmerkingen over het hotel – ook wij hebben liever woningen – over geluidsoverlast, en over overnemen adviezen waterschap over klimaatadaptatie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Verordening huisvesting scholen

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Nota beheer openbare ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer