Commis­sie­bij­drage Veror­dening huis­vesting scholen


7 januari 2021

Mijn complimenten aan het college. In de verordening huisvesting scholen die we vandaag bespreken zijn mooie stappen gezet. Over het algemeen kan de Partij voor de Dieren zich goed vinden in de strekking van deze verordening. Het is heel goed om te zien dat belangrijke thema’s als duurzaamheid en klimaatadaptie hierin terugkomen. Wat is het mooi dat er ruimte is gemaakt voor maatwerk, dialoog, flexibiliteit. Ook met de aanmoediging voor renovatie van schoolgebouwen is mijn fractie erg blij.

Ik wil nog een aantal punten aanstippen die extra aandacht nodig hebben.

1. Het eerste punt gaat over het binnenklimaat. Daar is voor nu niets over opgenomen in een nadere regel en daar zou de Partij voor de Dieren graag verandering in willen zien. Zeker het afgelopen jaar hebben we kunnen zien hoe belangrijk een gezond binnenklimaat is. Het binnenklimaat is al bij de meerderheid van de schoolgebouwen verbeterd. Toch zou mijn fractie dit punt expliciet in de verordening benoemd willen hebben. Een verordening onderwijshuisvesting zou immers een zo volledig mogelijk beeld moeten geven van de belangrijkste aspecten, en het binnenklimaat in schoolgebouwen is te belangrijk om hier niet in te worden benoemd. Dit ook om op de regels terug te kunnen vallen in het geval van nieuwe inzichten op dit onderwerp.

In de RIB van dinsdag kregen we te horen dat er van alles toegevoegd kan worden wanneer er beleid voor is gevormd. Het is natuurlijk aan te moedigen dat dit soort verordeningen flexibel aan te passen zijn aan snelle veranderingen, maar wanneer kunnen wij dit dan verwachten? Mijn vraag aan de wethouder is dan ook: hoe staat het ervoor met de overleggen met schoolbesturen over binnenklimaat? Kan de wethouder toezeggen dat binnenklimaat in een nadere regel toegevoegd gaat worden? En wanneer dan?

2. De flexibiliteit die deze verordening biedt brengt mij op mijn tweede punt. Het aardgasvrij maken van schoolgebouwen is nu nog niet meegenomen. Het werd op de RIB ook al aan ons meegegeven; de gemeente en de raad zullen over de langere termijn moeten durven nadenken en toekomstbestendige beslissingen gaan maken. Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan bepaalde beslissingen, maar met steeds korte termijn investeringen zal op de lange termijn dit prijskaartje voor alle partijen alleen maar hoger gaan uitvallen. In de raadsbrief van 24 november vorig jaar geeft het college aan dat er nader onderzoek nodig is over de aanvullende middelen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van onze schoolgebouwen. Omdat het belang hiervan veel breder is dan alleen het onderwijs mag de bekostiging daarvan volgens de Partij voor de Dieren ook breder gezocht worden, bijvoorbeeld in het programma duurzaamheid. Wethouder, wanneer kan de raad de resultaten van dit nader onderzoek verwachten? En wanneer is er een plan van aanpak gereed? De Partij voor de Dieren zou graag zien dat 2030 als doel gesteld wordt, en niet 2040. Kan de wethouder dit toezeggen?

3. Ik heb ook een korte vraag aan de wethouder over energiecoaches. Daar zijn nu geen middelen voor vrijgemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de schoolbesturen, maar is de wethouder hierover met hen in gesprek geweest? Klopt het dat de gemeente hier wel iets mee zou kunnen doen? Provincie Overijssel doet dit immers ook als overheid.

4. Dan de schoolpleinen. Wat ontzettend fijn dat deze zo uitgebreid terugkomen in de verordening. De Partij voor de Dieren vraagt in deze raad al jaren om vergroening van schoolpleinen. Net als de schoolbesturen zijn wij nog niet tevreden met de stimuleringsregeling voor het aanleggen van groene pleinen zoals die nu voorligt: het moet meer en het moet sneller. Eerder deze week hoorden wij een heel duidelijk geluid dat dit een mooi begin is, maar bij lange na niet genoeg. Maximaal 30.000 euro kan dan misschien wel genoeg zijn voor het vergroenen van pleinen, maar wie gaat er dan betalen voor de onderhoudskosten? Schoolbesturen hebben hier zorgen over en dat begrijp ik. Kan de wethouder toezeggen deze vergoeding nog eens goed te bekijken, rekening houdend met kosten op de lange termijn? En is de wethouder het ermee eens dat groene schoolpleinen ook een bredere functie hebben voor de buurt? Dat is duidelijk wanneer schoolpleinen openbaar toegankelijk zijn, maar ook als dat niet zo is dan dragen groene schoolpleinen bij aan de uitstraling van een wijk, aan opvang van regenwater en tegengaan van hittestress. Is de wethouder het met ons eens dat het daarom legitiem is dat de gemeente blijvend bijdraagt aan het onderhoud?

5. En dan nog een laatste punt, over diervriendelijk bouwen. Wij missen een expliciete benoeming hiervan. College en de schoolbesturen willen samenwerken om schoolgebouwen en pleinen duurzaam en klimaatadaptief te krijgen. Daarin wordt biodiversiteit ook genoemd. Diervriendelijk bouwen en renoveren hoeft qua kosten heus niet zoveel meer uit te vallen. Het is goed om het in elk geval expliciet te benoemen zodat dit bij elke nieuwbouw en verbouw in beeld blijft en mogelijkheden maximaal benut worden. Kan de wethouder diervriendelijk bouwen opnemen in de nadere regel duurzame en gezonde schoolgebouwen?

Dank u wel voorzitter.