Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Steden­bouw­kundig Programma van Eisen (SPvE) Pieter Baan Centrum


2 december 2021

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren is vrij enthousiast over de herontwikkeling van het Pieter Baan Centrum. Er is aandacht voor de cultuur-historische waarde van de locatie, wonen kwetsbare groepen, culturele broedplaatsen, aandacht voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, oog voor groen, en dat zien we allemaal graag. We hebben wel een paar aandachtspunten.

Wij zijn blij om te lezen dat de monumentale bomen aan de Gansstraat de noodzakelijke bescherming tijdens de bouw krijgen. En op het terrein zelf staan geen bomen. Maar de gemeente wil een zogenaamd oeverpark aanleggen. Dat klinkt op zich leuk, maar het is behoorlijk gericht op recreatief gebruik, en onze fractie vraagt zich af wat het gaat betekenen voor de aanwezige flora en fauna. Ook de horeca moet gaan bijdragen aan het versterken van de recreatieve route langs de oever van de Kromme Rijn is het plan, en bij horeca en een terras aan het water en zitmeubilair denkt onze fractie ook meteen aan verstoring die hiermee gepaard gaat, en zwerfvuil. De groenblauwe verbindingen zoals de Kromme Rijn en hun oevers verbinden natuur en groen vanuit het buitengebied met de stad, en het is de ecologische infrastructuur waarlangs planten en dieren zich in en om de stad kunnen verspreiden. In hoeverre worden randvoorwaarden voor de bescherming van de ecologie meegenomen bij het opstellen van het inrichtingsplan met de toekomstige koper?

In de zienswijzen werd een interessante suggestie gedaan: De oude gevangenismuur biedt een kans om een habitat voor vogel en insectenvriendelijke beplantingen te maken, zoals bij de muur langs het Griftpark. Suggesties: gaten in de muur (holen), eventuele nestkasten, muurklimmers over de volle lengte. Is de wethouder bereid dit idee over te nemen en als voorwaarde mee te geven aan de toekomstige koper bij de herontwikkeling?

De ontwikkeling biedt kansen om ook de versteende oever van de Kromme Rijn te vergroenen. De overgang land-water kan ‘waar mogelijk’ worden verzacht en vergroend. Kan de wethouder dit concreet maken en toezeggen dat er aan weerszijden van de Kromme Rijn natuurlijkvriendelijke oevers zullen worden gerealiseerd, dan wel FUP’s?

Onder andere de gierzwaluw en vleermuizen wonen in nisjes en spleten. Voor deze dieren worden voorzieningen aangebracht om de functie van het gebied als nestel- en verblijfplaats te behouden. Dat is heel erg mooi. We vragen ons wel af: wat gebeurt er met de huidige nisjes en spleten? Kunnen we een toezegging krijgen dat deze -waar energieneutraliteit dat toelaat- deze onaangetast blijven?

We zien graag een verdeling van 40/40/20: 40% sociale huur, 40% middelduur en 20% vrije sector. Waarom is hier niet voor gekozen? We zijn er een groot voorstander van dat er in dit plan woonruimte komt voor bijzondere doelgroepen, maar juist in Oost willen we ook meer plek voor sociale huur, juist in dit gebied waar niet zoveel bouwlocaties voor handen zijn.

Hoewel de begraafplaats Soestbergen niet tot dit plangebied behoort, wil de Partij voor de Dieren tot slot toch nog iets meegeven. De begraafplaats Soestbergen is een Rijksmonument en een plek waar veel vogels en andere dieren voorkomen, waar ze in alle rust verblijven. Er kan worden gewandeld, maar de charme van de begraafplaats is het groen en de rust. Wij hebben sterk onze bedenkingen bij het idee om hier een “rustig stadspark” van te maken, wat dat ook moge betekenen, zoals in het SPvE kort wordt vermeld. Een begraafplaats is een laatste rustplaats – actief aansturen op recreatie past hier dan ook niet bij, wat ons betreft. Tot zover, voorzitter.