Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel vrijgave uitvoe­rings­krediet Weste­lijke Stads­bou­levard


14 januari 2021

De Partij voor de Dieren ziet in dit Voorlopig Ontwerp prima ambities voor minder asfalt en meer groen. Complimenten hiervoor. Twee keer twee rijbanen wordt versmald naar twee keer één rijbaan, en daarvoor komen dubbele bomenrijen en groene bermen voor terug. Deze lijn kunnen we voor de volle 100% steunen. Als wij tellen komen we uit op maar liefst 402 nieuwe bomen. Dat is een mooi aantal.

Over de nieuwe bomen: kan de wethouder toezeggen dat hier volwassen en waar mogelijk biologische exemplaren geplant gaan worden en dat de boomsoorten geselecteerd worden op de maximale bijdrage aan biodiversiteit? Er komt weliswaar minder asfalt maar er blijven veel vieze auto’s en voor een betere lucht en voor minder CO2 hebben we grote bomen nodig.

We komen gelijk met ons pijnpunt: een groot deel van de circa 50 bomen die gekapt gaan worden (namelijk 45) staan op of rond de Majellaknoop. Dit wordt in het plan een groot, nieuw asfaltknooppunt, maar hier komen ook bestaande en nieuwe wenselijke ecologische routes samen, die onderdeel uitmaken van de groenstructuur. De Majellaknoop is dus ook een ecologisch kruispunt. De aanwezige bomen zijn hiermee broodnodig en verdienen het om gespaard te worden. Sowieso moeten bomen, die weg moeten vanwege werkzaamheden, blijven. Maar wellicht kan ook toekomstig asfalt anders aangelegd worden om de ecologisch meest waardevolle bomen te sparen. Daarom: Kan de wethouder ons toezeggen om bij de Majellaknoop per boom, of groepen bomen per deellocatie, te beargumenteren waarom het niet te combineren is met het toekomstige asfalt? En kan de wethouder ook toezeggen om ook met een ecoloog naar de combinatie van herinrichting en ecologisch kruispunt te kijken en uit te zoeken welke bomen echt onmisbaar zijn? Dit onderdeel van het plan is voor ons echt een pijnpunt. Wij horen beide graag want dit doet ons echt pijn.

Een ander pijnpunt is dat er gekozen is voor versoberingen vanwege onvoldoende budget. Het college kiest voor een hele hoop verkeersplannen tegelijk, maar door te weinig geld en hogere kosten, worden ze minder goed uitgevoerd dan aangekondigd. Dit speelt ook bij de Westelijke Stadsboulevard en het college wijdt een heel korte passage aan de versoberingen. Ons idee is: leg dit traject nu aan zoals bedoeld en onttrek budget uit andere infrastructurele projecten. Mijn fractie denkt bijvoorbeeld aan de Noordelijke Randweg, waar de kosten ook al zodanig oplopen dat die weg een draak van beton wordt. Kan de wethouder toezeggen om geld uit andere projecten, zoals aanleg NRU, te onttrekken om de WSB optimaal aan te leggen, met ook een grote maat bomen waar ik het over had?

Overigens lezen we in de plannen van de WSB iets interessants, waar we bij NRU zeker op terug gaan komen, namelijk de ingenomen positie van het college dat het aantal autobewegingen door meer thuiswerken en andere redenen gaat afnemen. Dit onthouden we voor een later debat.

Voorzitter, dan kom ik nog met drie punten die vanuit onze fractie als bekend overkomen:

- Rond de stadsboulevard komt veel groen in de vorm van gras, bollen en beplanting, en we vragen het college om hier te kiezen voor inheemse flora, biologisch, die vooral zorgen voor een stevige impuls aan de biodiversiteit? Kan de wethouder dit bevestigen? Wat ons betreft moet onderhoudsvriendelijkheid dan ook geen leidend criterium zijn bij het vergroenen van de WSB.

- De intentie dat verlichting vanuit duurzaamheid niet vervangen wordt, onderschrijven we. Maar we roepen het college op om wel die verlichting te vervangen die uitstraalt naar boven en daarmee een bron van lichtvervuiling is en het nachtgedrag van bijvoorbeeld vleermuizen verstoort. Als ook bestaande verlichting die onvoldoende duurzaam is. Graag hierop een toezegging.

- Bij de herinrichting kunnen we ook werken aan klimaatadaptatie. Graag zien we concrete punten, zoals waar mogelijk waterdoorlatende verharding en extra stukjes snippergroen op plekken die nu grijs zijn.

Tot slot vindt mijn fractie het, net als GroenLinks, jammer dat het college het aantal autoparkeerplekken gelijk wil houden (en in de praktijk komen er 5 bij). De autodruk in de stad zal met de WSB niet enorm afnemen, en daarvoor zijn meer autowerende maatregelen nodig zoals ook minder straatparkeerplekken, als ook invoeren van betaald parkeren.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Toekomstvisie Landgoederen

Lees verder

Commissiebijdrage Burgerinitiatief 1.000 Buurtbanen voor 1.000 werkzoekenden in de gemeente Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer