Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Ziens­wijzen Ontwerp uitgangs­punten begroting Recre­a­tie­schap Stichtse Groen­landen en Kadernota begroting Plas­sen­schap Loos­d­recht 2022


14 januari 2021

Biodiversiteit meenemen in aanbestedingen beheer
Veel beheer- en onderhoudswerkzaamheden van het recreatieschap worden uitbesteed. Bij het plassenschap wordt een kleiner deel uitbesteed.

Wanneer we als gemeente een aanbesteding uitschrijven voor groen onderhoud is daarin steeds meer ruimte voor biodiversiteit. Ik ga er omwille van de tijd even vanuit dat u allen nog de vele voorbeelden herinnert die in het commissiedebat over het maaibeleid aan de orde zijn geweest.

De Partij voor de Dieren zou graag zien dat er in de zienswijzebrieven een opmerking wordt gemaakt over de kenmerken van de aanbestedingen door het recreatieschap. Bijvoorbeeld dat hierin niet alleen de prijs, maar ook kwaliteit (met name biodiversiteit) leidend is. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

Stop met jagen en hengelen in deze gebieden
In de exploitatie gaat het recreatieschap uit van huurinkomsten voor jachtrecht en visrecht. Ook het plassenschap noemt de uitgifte van visrecht. Hengelen en jagen zijn activiteiten die de vrijheid en het ongestoord kunnen leven van dieren ernstig beperken. Het doden van dieren voor plezier is absoluut onacceptabel. Ik ga ervanuit dat de wethouder dit met de Partij voor de Dieren eens is. Het strookt ook niet me onze gemeentelijke nota dierenwelzijn waarin staat dat jacht uitsluitend ingezet wordt als dieren ernstig lijden of een ernstig gevaar voor mensen vormen.
Kan de wethouder daarom in de zienswijzebrief opnemen dat Utrecht van mening is dat jagen en hengelen géén recreatieve waarde hebben, én dat wij het ongewenst vinden dat deze activiteiten als inkomstenbron in de exploitatie van het waterschap opgenomen worden? Uiteraard bedoelen wij hiermee niet dat er zónder het jachtrecht te kopen gejaagd mag worden (onderwaterjacht of boven water). Deze opmerking richting het recreatieschap moet zo geformuleerd worden dat er helemaal niet meer gejaagd en gehengeld wordt in deze gebieden.

Balans recreatie en natuur
Tenslotte maak ik graag nog een opmerking over de balans tussen recreatie en natuur. Het gebruik van de terreinen neemt alleen maar meer en meer toe. Tegelijkertijd groeien de inkomsten van de schappen niet mee. Daarnaast zijn nog steeds de gevolgen van bezuinigingen uit het verleden voelbaar. Dit dwingt de schappen om nieuwe inkomstenbronnen te genereren. Helaas constateren we in de begroting van het recreatieschap de Stichtse Groenlanden dat er wel heel erg veel horeca en andere activiteiten bijkomen in de gebieden: een golfterrein en horeca op Noorderpark, een Lakehouse bij Strijkviertel, verhuur van de terreinen voor kortdurende evenementen zoals festivals en sportwedstrijden. Opvallend is dat met name bij de terreinen die binnen onze gemeentegrenzen liggen er activiteiten bij komen.

De balans tussen enerzijds toegankelijke en betaalbare recreatievoorzieningen, en anderzijds de bescherming van natuur en landschap, zakt hiermee steeds schever. Deze opmerking hangt misschien meer samen met de toekomst van de recreatieschappen en recreatiegebieden en gaat te ver voor de scope van deze begroting, maar wil ik toch graag gemaakt hebben.