Raads­bij­drage Veror­dening Onder­wijs­huis­vesting


21 januari 2021

Onderwijshuisvesting. In een fijn gebouw is het makkelijker leren en fijner werken. En ook het spelen en buiten zijn op een fijn schoolplein draagt bij aan met plezier gezond naar school gaan.

Deze verordening is een mooi gezamenlijk product geworden van schoolbesturen en gemeente. En ik geef het college ook mee dat het prettig was hoe de raad er in de voorbereiding van deze verordening bij is betrokken.

Diervriendelijk bouwen
Bij deze verordening zijn nadere regels opgesteld met kenmerken, ambities en doelen die gehanteerd worden bij nieuwe huisvesting. Dat biedt ook kansen om diervriendelijk bouwen beter te verankeren.

We hebben in de commissie de toezegging gekregen dat er in de stand-van-zaken-brieven over concrete projecten onderwijshuisvesting, ook geïnformeerd worden hoe er in die projecten is omgegaan met diervriendelijk bouwen. Dat is al een mooie toezegging omdat er dan in elk geval bij elk project concreet over nagedacht moet worden.

Geld voor onderhoud groene schoolpleinen
Iedereen is het erover eens dat er vergroend moet worden, maar het budget voor onderhoud is nog niet goed uitgewerkt. Hoe gaat de wethouder het onderhoud van deze pleinen organiseren, en hoe kunnen we voorkomen dat zorgen over het toekomstig onderhoud voor scholen een drempel vormen bij het kiezen voor een groen plein?

De gemeente kan blijkbaar geen directe financiële bijdrage geven voor onderhoud van het plein, maar misschien kan er indirect wél wat meer om scholen hierbij toch te ontlasten? De Partij voor de Dieren erkent ook de lastige organisatie hierbij, vanwege bijvoorbeeld de verschillende geldstromen. En ook wij willen niet dat dit ten koste gaat van onderwijs, daarom geven we vooral graag mee dat dit een aandachtspunt moet blijven en er breed gedacht moet worden over oplossingen (samenwerken met stadsbedrijven, financieren vanuit budgetten voor klimaatadaptatie, inzet van vrijwilligers, etc., etc.)

Daarnaast maken wij ons, samen met de PvdA en met allerlei partners in de stad, zorgen dat een groen schoolplein alleen weggelegd is voor wie tijd, prioriteit en geld daarvoor heeft. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vandaar dat wij samen met de PvdA een motie indienden.

Binnenklimaat.
Gezonde lucht is superbelangrijk om je goed te kunnen concentreren. Maar ook voor de gezondheid van kinderen in het algemeen, want kinderen zijn bijvoorbeeld veel gevoeliger voor fijnstof dan volwassenen.

Het bouwbesluit voorziet, maar alleen bij nieuwe gebouwen. In de commissie gaf de wethouder aan dat er gewerkt wordt aan regelingen voor het verbeteren van het binnenklimaat op scholen. Ik wil dit graag wat specifieker maken. Kan de wethouder toezeggen om er in de plannen die we hierover nog dit kwartaal gaan krijgen, ook in te gaan op het op orde houden van het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen? Dat is om twee redenen belangrijk: de omgeving van een gebouw kan in de jaren viezer zijn geworden, bijvoorbeeld omdat omliggende wegen drukker worden. En het onderhoud van luchtverversers kan problemen opleveren. De Partij voor de Dieren pleitte al eerder voor een jaarlijkse meting van de luchtkwaliteit in alle schoolgebouwen. Maar misschien zijn daar ook alternatieven voor, de uitvoering laat ik graag aan de wethouder.

Raad in positie
Tenslotte: in de voorbereiding hadden wij nog twijfels over de waarde van die nadere regels. Wij geven als raadsfractie belangrijke aandachtspunten mee, maar vervolgens lijken de nadere regels zo flexibel dat het college continu zou kunnen aanpassen. De uitleg van de wethouder in de commissie dat de raad altijd via een raadsbrief geïnformeerd wordt als er nieuwe nadere regels worden opgesteld of gewijzigd, draagt eraan bij dat wij vanavond kunnen instemmen met dit raadsvoorstel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Zienswijzen Ontwerp uitgangspunten begroting Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Kadernota begroting Plassenschap Loosdrecht 2022

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Ontwikkelkader en bestemmingsplan 2e Daalsedijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer