Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Ontwik­kel­kader en bestem­mingsplan 2e Daals­edijk


21 januari 2021

In de commissie kreeg de Partij voor de Dieren van de wethouder veel mooie toezeggingen waardoor deze wijk nog groener, natuurinclusiever en diervriendelijker tot stand gaat komen. Het gaat een drukke wijk worden met circa 1000 woningen, en dan heb je ook een groene omgeving nodig voor mens en dier. Voorzitter, wij zijn blij dat dat pocketparks ook bedacht zijn om bestaande bomen te redden, dat fietspaden om bestaande bomen heen gelegd gaan worden zolang er niet geslalomd wordt, dat vleermuizen en mussen geholpen worden voor en na bouw en ook dat er slechts 11 bomen gekapt hoeven te worden.

Over die 11 bomen: mochten het er toch meer worden, dan willen we hierover ingelicht worden, maar we zijn tevreden dat de wethouder zei dat hij er kritisch op is om er meer te kappen. Dat horen we graag. Overigens zien we alle genoemde punten hierboven graag terug in toekomstige bestemmingsplannen. Het college bewijst hier dat ze het kunnen.

In de commissie had ik het met de wethouder over de gewenste ecologische verbinding langs het spoor. De wethouder zag het belang hiervan, maar er ontstond wat ruimte doordat hij zei dat er mogelijk een fietspad komt, en dat het sowieso geen bos wordt. De Partij voor de Dieren zier hier graag dat er echt ruimte wordt gegeven aan biodiversiteit, met ook onderbeplanting en een doorlopende strook tot aan station Zuilen. En wij willen dat dit geen aangeharkt pad wordt. De ontstane ruimte hierover wil ik oplossen middels de volgende toezegging: kan de wethouder toezeggen om bij de uitwerking van de gebiedsinrichting de zone langs het spoor zo biodivers mogelijk in te richten, rekening houdend met de wenselijke verbindingen uit het groenstructuurplan en de behoeften van lokale soorten. En ook wij hebben graag een toezegging over groene gevels, daken en binnentuinen.

Over de mogelijke komst van hotels naar dit gebied zegde de wethouder toe dat, als hiertoe besloten wordt, dat de raad hierover ingelicht wordt middels een Algemene Verklaring van Geen Bedenking. Dat is goed, want dan kan de raad t.z.t. van zich laten horen als nodig, maar eigenlijk denk ik dat het slim is als we nu al van ons laten horen. Want als er geen hotel komt, komen er cultureel-maatschappelijke voorzieningen in de oudere gebouwen waar geen woningen in kunnen, Dat heeft de Partij voor de Dieren liever, en dus: is de wethouder bereid de komst van hotels te heroverwegen, en kan hij toezeggen dat er in principe geen hotels komen maar een cultureel-maatschappelijke invulling voor lange termijn?

Tot slot, we zijn blij dat de onderkant van de parkeernorm wordt opgezocht. Het liefst zagen wij dat de parkeernorm richting 0 zou gaan, wat nodig is gezien deze 1000 woningen, andere nieuwbouw direct in de buurt, en de toch al drukke Amsterdamsestraatweg, maar om dit mogelijk te maken moet eerst een nieuwe Nota Stallen & Parkeren komen. En als we het hebben over ‘aan de onderkant van de norm gaan zitten’, dan zien wij graag dat, zoals de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone dit verwoordt, de minimale norm tevens de maximale norm is. Kan de wethouder dit toezeggen? Zo nee, dan kom ik met een voorstel vanavond.

Voorzitter, hoewel we op deze plek graag een groot stadspark hadden gezien in een verder stenige buurt, zullen we instemmen met dit raadsvoorstel en zien uit naar duurzame huizen, groene daken, en autoluwe ommetjes langs pocketparks.