Commis­sie­bij­drage Soor­ten­lijst raads­voorstel


17 mei 2018

Complimenten voor dit plan. Het is in feite een reparatie van landelijk beleid; dieren en planten die na afschaffing van de flora- en faunawet geen bescherming meer genoten, maar wel een plek hebben in de Utrechtse biodiversiteit, worden hiermee weer onder de aandacht gebracht.

Het is jammer dat het plan er niet vorig jaar al lag, want nu zijn er in de tussentijd dus wel bestemmingsplannen en bouwvergunningen goedgekeurd waarbij deze soorten het met de algemene zorgplicht moeten doen, en dus meer risico lopen dat hun leefgebied verstoord wordt.

Verschillende natuurgroepen uit de stad hebben ook aangegeven positief te staan tegenover de soortenlijst, en dat bevestigt onze positieve houding ten opzichte van dit voorstel. Het is terecht dat onze gemeente de verantwoordelijkheid neemt om de bescherming van soorten die kenmerkend zijn voor de stad en een belangrijke plaats hebben in de Utrechtse biodiversiteit extra aandacht te geven, en Utrechtse soorten te behouden dan wel verder te stimuleren. Het is aan de ene kant belachelijk dat door vervanging van de flora- en faunawet een groot aantal soorten hun bescherming verliest. Fijn dat met dit voorstel de bescherming van Utrechtse soorten in elk geval op niveau blijft.

Met de memo na de RIB werd verduidelijkt dat de soortenlijst nageleefd wordt bij gemeentelijke plannen. Het is stom dat we de soortenlijst niet kunnen opleggen aan externe ontwikkelaars. Kan de wethouder toezeggen zijn uiterste best te doen om de soortenlijst toch bij alle ontwikkelingen te laten meenemen? Dus ook bij toetsing van vergunningen voor plannen waarbij de gemeente geen initiatiefnemer of eigenaar is? Dus de vraag is: is dit echt de beste verankering? Zodat alle ontwikkelingen in Utrecht zich eraan houden en niet alleen gemeentelijke ontwikkelingen?

Dan ook naar aanleiding van de ‘strekt ter vervanging’: voor projecten waarvan het onderzoek al loopt of is afgerond geldt de soortenlijst niet. Begrijpelijk. Maar: andersom zijn er ook projecten waarvan het onderzoek al was gestart of afgerond vóórdat de Flora- en faunawet werd afgeschaft. (We zagen een voorbeeld bij het kruisvaartkwartier). We hebben nog even nagevraagd of en bij hoeveel projecten het onderzoek al was gestart voor afschaffing van de flora- en faunawet, en daarna op de plank hebben gelegen. Voor die projecten geldt namelijk juist dat zij wél rekening kunnen houden met de soortenlijst. Kunnen wij daarvan een overzicht krijgen, en kan de wethouder toezeggen dat projecten waarbij het F&F onderzoek al voor 2017 gestart was, zich ook aan de soortenlijst moeten houden?

Tot slot een verzoek: Kunnen we, bijvoorbeeld over een jaar, een update krijgen van hoe de soortenlijst in de praktijk is gebruikt en zijn uitwerking heeft gekregen in ruimtelijke plannen en de beoordeling van vergunningaanvragen, etc.?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Gebiedsvisie Zuilense Vecht

Lees verder

Raadsbijdrage debat Coalitieakkoord 2018-2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer