Commis­sie­bij­drage Start­no­titie omge­vings­visie Kana­len­eiland


1 oktober 2019

Met deze startnotitie wordt een koers bepaald voor het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor Kanaleneiland. In deze startnotitie worden op een groot aantal thema’s een aantal vragen gesteld. Mijn fractie onderstreept uiteraard het belang van het meenemen van thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid, maar het is ons te weinig concreet om op basis van het voorliggende stuk inzicht te krijgen in wat precies de uitgangspunten zijn in de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

Ook het feit dat deze startnotitie naar de raad komt, terwijl het proces al loopt, maakt voor mijn fractie onduidelijk waarover we nu precies besluiten en wat daarvan de gevolgen zijn. De PvdD gebruikt deze gelegenheid graag om een aantal aandachtspunten mee te geven die wat ons betreft in de omgevingsvisie terug moeten komen.

Groen

Ten eerste, als wij naar de wijk Kanaleneiland kijken, dan zien wij een zeer versteende wijk. Natuurlijk blijft leefbaarheid een aandachtspunt; dit gaat over sociale veiligheid, maar ook groen is hierbij een zeer belangrijk aspect. Openbaar groen draagt bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, ervaren gezondheid en sociale cohesie. Kan de wethouder toelichten welke kansen hij ziet om groen in te passen in de omgevingsvisie? Is het mogelijk om natuur- of milieuorganisaties mee te laten denken door deze actief bij het proces te betrekken?

Duurzaamheid/energietransitie

Als tweede punt ga ik kort in op duurzaamheid en energie. De PvdD vindt het goed om te lezen dat de vraag welke mogelijkheden er voor energietransitie zijn al wordt gesteld in de startnotitie. Om Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal te laten zijn, moet ook Kanaleneiland in de energietransitie worden meegenomen. Bij verdere verdichting en/of het opknappen van woningen zou het wat ons betreft dan ook topprioriteit moeten zijn om energieneutraal en natuur inclusief te bouwen.

Mobiliteit/luchtkwaliteit

Dan, als laatste punt: in de startnotitie wordt de vraag gesteld “hoe wordt het parkeerprobleem voor fiets en auto opgelost?” Als wij op dit moment naar Kanaleneiland kijken, dan valt meteen op dat het een wijk is met veel automobiliteit. Het verkeer op drukke wegen als de Europalaan, maar ook op de nabijgelegen A12, heeft impact op de luchtkwaliteit en daarmee op de gezondheid van inwoners. Het wegverkeer, zowel op snelwegen als binnen de bebouwde kom, levert de grootste bijdrage aan de uitstoot van stikstof en roet. Kan de wethouder toelichten welke kansen hij ziet om het gebruik van de auto in de wijk terug te dringen? De oplossing van het parkeerprobleem voor de auto ligt wat de Partij voor de Dieren betreft absoluut niet in meer parkeerplekken, maar wel in het zo ver mogelijk terugdringen van autogebruik. Daarom mijn laatste en meer concrete vraag: Kan de wethouder toezeggen bij eventuele nieuwe ontwikkelingen (zoals woningbouw/verdichting) een parkeernorm van 0 te hanteren?