Commis­sie­bij­drage Vast­stelling bestem­mingsplan en opening grond­ex­ploi­tatie Beurs­kwartier


14 oktober 2021

Dank u wel, voorzitter.

In voorgaande debatten over deze locatie heeft de Partij voor de Dieren er voor gepleit alle huizen aan de Croeselaan te laten staan. Maar onze fractie vindt het echt de waanzin ten top om de karakteristieke jaren ’30 woningen waar een sterke gemeenschapszin onder de bewoners heerst te gaan slopen en daarmee energie en grondstoffen te verspillen, voor een park, terwijl op andere plekken in de stad groen wordt gesloopt en weer nieuwe gebouwen worden neergezet – zoals in het Daalsepark. Het kopen van de panden en het uitkopen van de eigenaren, en alles wat daarbij komt kijken, vraagt niet alleen heel veel van de betrokkenen, maar het kost ook miljoenen.

Een belangrijke voorwaarde voor de plannen in het Beurskwartier is, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met bewoners en eigenaren. Onze fractie heeft veel geluiden gehoord waaruit zou blijken dat dit niet het geval is. Bewoners voelen zich niet gehoord door de gemeente, en sommigen zeggen zich zelfs geïntimideerd te voelen. Ze klagen over een slecht participatieproces en een gebrekkige communicatie. De Partij voor de Dieren schrikt van die reacties. Het is al ontzettend heftig als in toekomstplannen jouw huis ineens geschrapt wordt, die zorgvuldigheid is dan superbelangrijk. Onze fractie wil graag horen hoe het kan dat bewoners dit gevoel en deze ervaring hebben en hoe de wethouder hierop reageert.

Bewoners geven aan geen idee te hebben of hun brieven en e-mails worden gelezen, en wanneer en of er zal worden gereageerd. Wij doen daarom alvast een specifiek verzoek: Kan de wethouder toezeggen dat er voortaan standaard een ontvangstbevestiging van e-mails en brieven wordt gezonden aan bewoners, liefst met indicatie van de termijn waarbinnen men een reactie kan verwachten? Er zijn bewoners bij die aangeven alleen nog via mediation mogelijkheid te zien om verder te communiceren met de gemeente. Kan de wethouder toezeggen dat er mediation mogelijk wordt gemaakt?

Afgezien van de klachten over participatie en communicatie, horen wij van bewoners dat zij veel stress ervaren door de onduidelijkheid omtrent hun woonsituatie. Wanneer gaat er nu duidelijkheid komen over zaken als de vervangende woonruimte, de voorrangsregeling en de huurprijzen? Uitgangspunt was om huurders een vergelijkbare woning tegen eenzelfde huurniveau aan te bieden. Maar de zogenaamde ‘huurgewenning’ zadelt huurders na een paar jaar alsnog op met flinke huurverhogingen. Kan de wethouder toezeggen dat de huurprijs echt vergelijkbaar blijft? En is de wethouder bereid om maatwerk te leveren wat betreft de vervangende woonruimte, waarbij er wordt gekozen voor ruimhartige oplossingen, niet puur gebaseerd op juridische basis, maar op wat eerlijk is voor de bewoners? Ook zij die via een ingewikkelde constructie huren, en buiten de boot dreigen te vallen qua compensatie?

In 2017 deed toenmalig wethouder Everhardt mooie toezeggingen over de waarborgen voor en begeleiding van de huidige bewoners en ook werd een motie (243/2017) aangenomen die opriep zorgvuldig om te gaan met de huidige bewoners en eigenaren van te slopen panden. Het ging om bijvoorbeeld goede en snelle communicatie, een vergelijkbare woning tegen dezelfde huur.

Nu is het 2021 en moeten we constateren dat er van die mooie toezeggingen en van die motie weinig terechtgekomen is. Ik gaf daar net al enkele voorbeelden van. Is de wethouder het met ons eens dat hier logischerwijs uit volgt dat de sloop van de ‘jaren 30 woningen aan de Croeselaan geen doorgang kan vinden?

Dan het groen, voorzitter. Bij de besluitvorming over eerdere versies van de plannen voor dit gebied benadrukte de Partij voor de Dieren al het belang van ruimte voor groen en voor dieren en voor het verbinden van verschillende groene plekken in de stad. Er is een motie unaniem aangenomen die opriep om in de uitwerking van de plannen kansen voor ecologische verbindingen tussen Beurskwartier en omliggende gebieden uit te werken.

Dat is belangrijk omdat het leefgebied van flora en fauna daarmee vergroot wordt. We hadden verwacht dat bij de uitwerking van de omgevingsvisie in dit bestemmingsplan, duidelijk verwerkt zou worden op welke manier invulling geven kan worden aan die gewenste verbindingen, aansluitend bij de aanwezige natuurwaarden (bijvoorbeeld insecten). Mijn vraag aan de wethouder is, waarom is niet te zien in het bestemmingsplan hoe Motie 35/2019 ‘Groene en blauwe verbindingen van en naar het Beurskwartier’, verwerkt is en hoe ecologische verbindingen worden gerealiseerd. Dit wordt in het bestemmingsplan namelijk als een mogelijkheid gepresenteerd. “Mogelijkheid” geeft ons nou niet echt de geruststelling dat het gewoon gebeurt, iets wat je wel zou verwachten als er een motie ligt. Wij willen de zekerheid dat het leefgebied van flora en fauna, en dan met name insecten maar ook vogels en vleermuizen (gebouwbewonende soorten) wordt uitgebreid en aaneen wordt gesloten. Kan de wethouder daarom herbevestigen dat er een ecologische verbinding met Ringpark Dichterswijk in het Kruisvaartkwartier, een verbinding tussen het Beurskwartier en de Veilinghaven, en tussen het Beurskwartier en de Leidsche Rijn komt? En op welke andere plekken wordt er gewerkt aan ecologische verbindingen in en rondom dit plangebied?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Omgevingsvisie Binnenstad 2040

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 2-6

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer