Commis­sie­bij­drage Vast­stelling nota Gezondheid voor iedereen - Volks­ge­zond­heids­beleid Utrecht 2019-2022


17 oktober 2019

Over het algemeen heeft onze fractie het idee dat de juiste thema's terugkomen in de Nota Volksgezondheid (zoals groen en leefomgeving), de juiste verbindingen worden gelegd (zoals met armoede/schuldenproblematiek) en veel goede prioriteiten worden gesteld. Goed dat de positieve rol voor groen op volksgezondheid wordt benoemd, en dat gevolgen van klimaatverandering opgevangen moeten worden. En we zijn ook blij dat de gezonde en duurzame kanten van voedsel aangestipt wordt. We missen alleen bij veel punten de echte uitwerking. Er wordt vaak gesteld "meer aandacht voor", en we vragen ons af tot wat al die extra aandacht over vier jaar dan geleid zal hebben. De nota lijkt in veel opzichten meer op een richtinggevend document dan een daadwerkelijk (direct) actieplan. We missen namelijk concrete en meetbare doelen.

Onder het kopje gezonde leefomgeving wordt de link gelegd tussen openbaar groen en gelegenheid tot buiten bewegen, sporten en verblijven,en wordt het belang benadrukt van een gezonde voedselomgeving (en dat dit in gebiedsontwikkelingen, omgevingsvisies, ruimtelijke plannen wordt geborgd). Vraag: wordt de combi groen & gezondheid vanaf nu ook echt meegenomen in nieuwe gebiedsontwikkelingen, en worden ook maatregelen getroffen om de rest van de gemeente gezonder te maken of zijn dit vrijblijvende intenties?

Onder het punt “gezond gedrag” wordt voeding benadrukt, en daarbij ook de link gelegd met het milieu: voeding die gezond is voor mensen, is doorgaans ook gezond(er) voor klimaat, natuur en milieu. Lijkt me goede zaak dat dit er expliciet in staat. Ik ben wel benieuwd met welke daadkracht de wethouder zo'n omslag in voedingspatroon zou willen realiseren of wat hij nodig heeft om op dit punt aan daadkracht te kunnen winnen.

Bij “gezond werkgeverschap” missen we de aandacht voor psychische gezondheid op het werk (stress, overbelasting etc.), terwijl dit wel goed past binnen een brede benadering van gezondheid. Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf?

Goed ook dat er al voorzichtig aandacht is voor mogelijk toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden, zoals online en offline zorgvoorzieningen, mentale veerkracht en gezond oud(er) worden. Vooral de ontwikkeling van e-health gaat erg snel. Als de ontwikkelingen erom vragen, kan de nota dan tussentijds worden bijgesteld? Hoe wordt de raad op de hoogte gehouden van de uitkomsten van het "aandacht hebben voor"?