Raads­bij­drage Raads­voorstel start­no­titie omge­vings­visie deel­gebied Kana­len­eiland en Transwijk


17 oktober 2019

Dank u wel voorzitter.

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de startnotitie voor de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Het is belangrijk dat randvoorwaarden vanaf de start helder zijn, zodat alle participerende partijen weten binnen welke kaders zij hun wijk verder invulling kunnen geven. De Partij voor de Dieren is van mening dat het ecologisch plafond, oftewel de draagkracht die de leefomgeving heeft, hierbij als uitgangspunt moet worden gehanteerd.

Uit de voorliggende startnotitie blijkt echter meer dat leefomgeving als een aandachtspunt wordt beschouwd. Daarom vrezen we dat het nadenken hierover in het vervolgproces een vrijblijvend karakter krijgt. Het moet glashelder zijn dat bij verdere uitwerking en planvorming een voorwaarde is dat ontwikkelingen en activiteiten alleen kunnen plaatsvinden binnen ecologische grenzen, en de omgeving dus minimaal dezelfde groene natuurwaarden moeten houden als nu. Om dit concreet te maken heeft de PvdD 1 motie, namelijk: Groene rand­voor­waarden in de omge­vings­visie.

Tot slot vinden wij dat de thema’s te vrijblijvend zijn benoemd. Qua duurzaamheid mag het bijvoorbeeld allemaal wel wat concreter geformuleerd worden, zodat ook duidelijk is wat de verwachtingen van de gemeenten zijn bij de uitwerking van de visie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel parkeerregime Carthesiusdriehoek

Lees verder

Commissiebijdrage Vaststelling nota Gezondheid voor iedereen - Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer