Motie Groene rand­voor­waarden in de omge­vings­visie


17 oktober 2019

Motie 303/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 17 oktober 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Deelgebied Kanaleneiland en Transwijk,

Constaterende dat:

• In de omgevingsvisie geen concrete kaders zijn gesteld ten aanzien van ontwikkeling en behouden van een gezonde leefomgeving, en behoud van biodiversiteit,

Overwegende:

• Dat we te maken hebben met grote uitdagingen als klimaatverandering en massale biodiversiteitssterfte,

Draagt het college op:

• Om bij opstellen van de omgevingsvisie, volgend op deze startnotitie, in het hele ambtelijke proces en participatieproces, steeds duidelijk te communiceren dat het behouden en versterken van natuurwaarden een voorwaarde is en dat het ecologisch plafond gerespecteerd moet worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD