Commis­sie­bij­drage Verduur­zamen huur­wo­ningen


23 maart 2023

Dank voorzitter.

Ik wil iets zeggen over de volgende onderwerpen:

  1. Meer samenwerken met huurders en tussen corporaties onderling
  2. Groen
  3. Energie, specifiek laadpalen

Beter samenwerken met corporaties onderling en huurders in te verkopen woningen:

Het gaat nu vaak over meeliften door particuliere kopers op renovatieprojecten van corporaties.

  • Corporaties die met elkaar meeliften: in hoeverre wordt hier schaalvoordeel door gezamenlijk opdrachtgeven gezocht? (Stuw corporaties maken losse plannetjes. Wat kunnen corporaties van elkaar leren en doen ze dat genoeg? Samen 1 deal maken met aannemer? )

We krijgen helaas ook nog signalen van gespikkeld bezit waarbij het niet de koper is die achterblijft in verduurzaming, maar de huurder van een corporatiewoning. Huurders kunnen geen aanspraak maken op regelingen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, omdat een corporatie niet wil investeren in woningen die op de nominatie staan verkocht te worden.

Wat vindt de wethouder hiervan en kan de wethouder dit meenemen in de gesprekken met corporaties?

En áls huurders dan zelf willen investeren lopen ze tegen het volgende aan:

  • Huurders die vooroplopen en sneller willen verduurzamen dan hun corporatie krijgen daar soms wel en soms geen toestemming voor. Als ze wel toestemming krijgen om bijvoorbeeld hun woning gasloos te maken of zonnepanelen aan te leggen, dan moeten ze zelf een flinke investering doen. Dat voelt zuur voor hen omdat ze hiermee investeren terwijl het bezit van de corporatie meer waard wordt. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om deze huurders tegemoet te komen?

En al door meer partijen gezegd: Huurders kúnnen en willen meedenken, er zit veel expertise en misschien kunnen corporaties daarvan meer gebruik maken, ook om het draagvlak voor verduurzaming te vergroten.

Groen

In 2021 zou gestart worden met “1 of 2 pilotprojecten per corporatie waarin gekeken werd naar groenbehoud bij woningmutatie en het meer toepassen van diervriendelijk bouwen of groen zelfbeheer”. Hoe staat het nu met die afspraken? Vraag aan de wethouder: wat heeft dit opgeleverd? Zijn we al toe aan het opschalen hiervan? 1 of 2 pilots was toen al te weinig, dus inmiddels zijn we al helemaal toe aan natuurinclusief als standaard.

Huurders van corporatiewoningen die hun dak willen vergroenen lopen vast. Corporaties blijken hier geen beleid voor te hebben en geven vaak geen toestemming. Kan de wethouder het vergroenen van daken en dan met name wanneer dit op initiatief van de huurder is (want als de corporatie het zelf doet zal het makkelijker gaan), meenemen in gesprekken met corporaties?

Energie - laadpalen

We krijgen signalen dat verhuurders, zowel corporaties als overigens ook particuliere verhuurders, bij woningen met parkeerplaatsen daar geen laadpalen willen plaatsen als een huurder dat verzoekt. Huurders die een elektrische auto willen opladen zijn dan dus aangewezen op het duurdere straat-laden. Dat is tot nog toe op de betreffende adressen geen probleem, hoewel je er natuurlijk wel wat van kan vinden dat een parkeerplaats in een garage leegstaat en er meer blik op straat staat.

Als er betaald parkeren wordt ingevoerd kunnen zij echter geen aanspraak maken op een parkeervergunning, omdat hun adres al een eigen parkeerplaats heeft.

Vraag aan de wethouder: hoe kan het college verhuurders aansporen om toch laadpalen te installeren als daarom verzocht wordt?