Commis­sie­bij­drage Versneld inlopen achter­stand taak­stelling huis­vesting status­houders


1 september 2022

Voorzitter, de complimenten van mijn fractie aan college voor het doorpakken van dit plan. We vroegen ons bij de lancering af: gaat dit echt het probleem oplossen, maar door de goede samenwerking tussen niet alleen de gemeente, maar ook juist de inzet van corporaties en COA om de juiste matches te maken, en Vluchtelingenwerk om de statushouders te begeleiden, is de huisvestingsopgave nu al gehaald.  Wij zijn blij dat onze gemeente hier wél werk van maakt en haar verantwoordelijkheid neemt. 
Te voorzien is dat de huisvesting van statushouders een terugkerende uitdaging is. Elk jaar krijgen we te maken met een nieuwe taakstelling. Hoe voorkomen we dat een extreme regeling als dit jaarlijks nodig is? Deelt het college onze zorgen hierover?
Wel was dit bericht natuurlijk zuur voor andere mensen op de wachtlijst maar gegeven de noodsituatie in de asielopvang vinden we deze Utrechtse oplossing goed te verantwoorden, zéker in combinatie met het versneld toevoegen van honderden tijdelijke sociale woningen.

Dat er al in 2023 1000 woningen tijdelijke woningen gerealiseerd worden is hoopvol nieuws want hiermee komen woningen voor een grote groep wachtenden beschikbaar.

Tegelijkertijd heeft de Partij voor de Dieren nog wel wat vragen hierbij. Ineens kan er binnen een jaar gebouwd worden. Fijn dat er nu vanuit landelijk extra geld komt. Maar vraag aan de wethouder: is geld de bottleneck, of hebben we in Utrecht eerder een probleem met het vinden van locaties? Als we kijken naar wat er nu beschikbaar is, Pagelaan, BEFU-terrein, dan kom je niet op 1000 woningen, ook niet met De Wetering erbij. Pagelaan, BEFU-terrein zijn beschikbaar, maar daar kunnen 460 woningen. De Wetering (LR) moet nog uitgewerkt worden, maar daarmee komen we niet op 1000.

Dus mijn vraag is:

  1. Heeft de wethouder al zicht op of bijvoorbeeld de mensen en materialen om dit te realiseren op deze termijn beschikbaar zijn? Hoe realistisch acht hij het dat er over een jaar inderdaad 1000 nieuwe sociale woningen bewoond worden?
  2. Is het realistisch om een zorgvuldig proces te doorlopen in deze tijd? Welke maatregelen gaat de wethouder treffen om de omgeving te betrekken? En dan bedoel ik niet alleen omwonenden die er ineens honderden buren bij krijgen. Maar vooral ook het milieu: de lucht, de bodem, de natuur.
  3. Voor tijdelijke woningen gelden minder strenge regels. Wat doet de wethouder om te zorgen dat het leefbaar blijft? Ik wijs op de hittegolf die we nog maar net achter ons hebben gelaten, en de noodkreten van bewoners van containerwoningen bijvoorbeeld U2bheard, waar het meer dan 40 graden werd en bewoners die dat konden uitweken naar familie of vrienden omdat slapen in de hitte onmogelijk was.
  4. En tenslotte, wat gaat er met de bewoners gebeuren op het moment dat die uit de tijdelijke woningen moeten? Stellen we het probleem hiermee niet 10 jaar uit?

Afsluitend: nog even terug naar het begin. De vluchtelingenproblematiek wordt alleen maar heikeler als we niet snel de klimaatcrisis bezweren. Vluchtelingenstromen waar we nu mee te maken hebben gaan alleen maar groter worden door droogte en overstroming. En dus moeten wij allemaal, óók in Utrecht, alles op alles zetten om klimaatverandering te stoppen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Intentiedocument Herontwikkeling Van Heukelomlaan-Berlagestraat

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Update flitsbezorgers en Beantwoording van schriftelijke vragen 2022-38 en 2022-39 over de (opkomst van) flitsbezorgdiensten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer