Commis­sie­bij­drage Woonvisie


15 november 2018

Samenhang Woonvisie en Stadsakkoord

Er komt een woonvisie en een stadsakkoord. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van gelijktijdig vaststellen van beide stukken. Hoewel we begrijpen dat de input van het stadsakkoord dan opgenomen kan worden in de woonvisie, zien wij liever dat de Raad dmv het vaststellen van de Woonvisie een kader stelt, wat vervolgens een bouwsteen voor het stadakkoord kan zijn. Of misschien meer dan een bouwsteen: een fundament.

Wij zouden graag een afspraak maken over die volgordelijkheid en zijn benieuwd hoe andere fracties en het college hiertegen kijken.

De dialoogsessie waarvan we 6 november de eerste bijwoonden zijn informatief, maar geven ook het gevoel van ‘achterkamertje’, we weten niet goed wat precies de waarde is van de input die we daar delen.

Gesprekspartners Stadsakkoord

De Partij voor de Dieren heeft begrip voor de intentie om stadsbreed afspraken te maken om vraagstukken op het gebied van wonen in samenhang tegemoet te treden. Tegelijkertijd: met wie maken we afspraken, en met wie niet? En wie bepaalt waar de afspraken over gaan en waarover niet?

De Partij voor de Dieren heeft moeite met de manier waarop het proces richting stadsakkoord georganiseerd lijkt te worden. Marktpartijen: woningcorporaties, grondeigenaren, ontwikkelaars en beleggers zitten als belanghebbenden aan tafel.

Maar in een visie op wonen spelen meer belangen mee dan enkel die van de marktpartijen, investeerders, woningbouwers en verhuurders. In het hele verhaal valt wat ons betreft wel erg vaak het woord “marktpartijen”.

Door verdichting komen meer mensen op een kluitje te wonen, dat is niet best voor ieders gezondheid. Hoe waarborgen we dat ook de belangen van dieren, natuur, gezondheid en klimaat worden meegewogen? Bij het werken aan genoeg en betaalbare woningen voor iedereen, wat de PvdD overigens ook wil, moeten de belangen van leefbaarheid, openbare ruimte, biodiversiteit en klimaat niet uit het oog verloren worden. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat het stadsakkoord ook deze belangen meegenomen worden, en niet enkel die van de gesprekspartners in de stadsgesprekken?

Welke onderwerpen wil de PvdD meegeven voor in de woonvisie:

  • Energieneutraal: Wanneer mogelijk om afspraken te maken: bijvoorbeeld bij prestatieafspaken woningcorporaties: in 2030 energieneutraal zijn. Kan de wethouder toezeggen prestatieafspraken meer als instrument voor verduurzaming te benutten?
  • Duurzaam bouwen en slopen: Dat betekent dat een gebouw langer meegaat en voor vele functies geschikt is. Duurzame grondstoffen die hergebruikt worden vormen de basis. Kan de wethouder toezeggen in de woonvisie en stadsakkoord mee te nemen dat in Utrecht alleen nog circulair gebouwd wordt én dat al het sloopafval hergebruikt gaat worden?
  • Diervriendelijk/natuurinclusief bouwen: Hierover zijn eerder al plannen aangenomen. Er moet een plan komen voor diervriendelijk bouwen, dat is al toegezegd en we zouden 4e kwartaal 2018 een brief over de uitwerking krijgen. Hoe staat het hiermee en kan het college toelichten op welke manier het geintegreerd wordt in woonvisie en stadsakkoord? Graag ook als onderdeel daarvan opnemen dat bestaand groen zoveel mogelijk in bouwprojecten ingepast wordt.
  • Meergeneratiewonen: De gemeente faciliteert meergeneratiewonen door mee te werken aan ‘aanleunwoningen’ voor jongere of oudere generaties.
  • Groepswonen: Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars ontwikkelen woningen waar (groeps)wonen en zorg met elkaar gecombineerd worden.
  • Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden gestimuleerd.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stand van zaken Nieuwe Zandpad

Lees verder

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Lage Weide

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer