Commis­sie­bij­drage Woonvisie


13 december 2018

Dank aan het college voor de brief met de procesplanning en het overzicht van inhoudelijke thema’s.

Ik zal in mijn bijdrage op beide punten ingaan.

Ten aanzien van de inhoudelijke thema’s:

In de vorige commissiebespreking gaven de wethouders aan dat de toen genoemde onderwerpen en thema’s zouden terugkomen in deze brief.

In de brief worden een aantal thema’s genoemd, maar helaas mist de Partij voor de Dieren een aantal essentiële aandachtspunten (die we wel aan bod lieten komen in de vorige commissiebespreking). Onze fractie wil nu, voordat het proces verder wordt uitgerold benadrukken hoe belangrijk het is dat deze belangen meegenomen worden.

Het gaat ons met name om de fysieke leefomgeving. Wonen gaat over meer dan alleen de gebouwen. Het gaat ook over de sociale leefomgeving, die door het college gelukkig al wel als thema benoemd is. Maar ook de fysieke leefomgeving is een belangrijk onderdeel van de woonervaring van onze inwoners, en dit wordt nog niet als thema genoemd. We denken aan Biodiversiteit, Dieren en Groen.

Hoe gaat het college zorgen dat ook de belangen van leefbaarheid, openbare ruimte, fysieke leefomgeving, biodiversiteit niet uit het oog verloren worden?

Kan het college toezeggen en toelichten hoe zij ervoor gaat zorgen dat er alleen nog maar groen en diervriendelijk gebouwd gaat worden? Kan het college toezeggen dat de vraag over hoe invulling gegeven wordt aan het woonvraagstuk in samenhang met de fysieke omgeving een onderdeel van het stadsakkoord en de weg daarnaar toe gaat worden?

Met betrekking tot diervriendelijk bouwen herhaal ik ook nog maar eens de vraag die ik vorige maand ook stelde maar waarop geen reactie is gekomen:

  • Diervriendelijk/natuurinclusief bouwen: Hierover zijn eerder al plannen aangenomen. Er moet een plan komen voor diervriendelijk bouwen, dat is al toegezegd en we zouden 4e kwartaal 2018 een brief over de uitwerking krijgen. Hoe staat het hiermee en kan het college toelichten op welke manier het geïntegreerd wordt in woonvisie en stadsakkoord? Graag ook als onderdeel daarvan opnemen dat bestaand groen zoveel mogelijk in bouwprojecten ingepast wordt.

Dan nog twee punten waar we in de vorige commissie nadrukkelijk aandacht voor gevraagd hebben, maar die niet zijn opgenomen in het overzicht van thema’s voor het woonakkoord. Dat zijn circulair slopen en meergeneratiewoningen. Ik neem aan dat voor zich spreekt dat dit belangrijke onderwerpen zijn die in dit proces aan bod moeten komen.

Voor ons is het essentieel dat deze zaken wél aandacht gaan krijgen in de aanstaande vervolgconferenties en stadsgesprekken over het stadsakkoord. En ook dat hiervoor actief de aandacht van meepraters gevraagd wordt, dus dat er naast andere onderwerpen ook actief hierop gestuurd gaat worden.

Kan het college toezeggen om de onderwerpen fysieke leefomgeving, dieren, groen, meergeneratiewoningen en circulair slopen, actief onder de aandacht te brengen bij de meepraters in de vervolgconferenties en stadsgesprekken?

Ten aanzien van het proces maak ik twee korte punten:

- We zijn blij dat er duidelijk op een rij gezet is wat er wanneer besproken en besloten wordt, en ook dat het kaderstellende besluit over de woonvisie in de chronologie vóór het afsluiten van het stadsakkoord geplaatst is.

- Ten aanzien van de dialoogsessies zijn we kritischer. We willen de inzet van het college om ons goed te informeren waarderen. Tegelijkertijd, en dat is ook eerder gezegd, worstelen we met de status van deze bijeenkomsten. Door het gebrek aan openbaarheid en verslaglegging is de in de dialoogsessies verstrekte informatie ontoegankelijk voor inwoners. Ook is voor ons als fractie totaal onduidelijk wat er met de door ons in een dialoogsessie geuite wensen of bedenkingen gebeurt. Dat is één van de redenen dat we deze brief nu ook voor commissiebespreking agendeerden.

Prestatieafspraken:

Voorzitter, ik stel nog 1 vraag naar aanleiding van de prestatieafspraken die ook op de agenda bij dit punt staan.

\in de toelichting voortgangsrapportage prestatieafspraken lezen we dat Mitros nog flink achterloopt op het halen van gemiddeld label B op 1 januari 2020. Kan de wethouder toelichten wat hij gaat doen om te zorgen dat Mitros zich aan deze prestatieafspraak houdt, en aan de raad terugkoppelen welk actieplan met concrete maatregelen Mitros heeft om hier binnen een jaar te komen?