Commis­sie­bij­drage Ziens­wijze uitgangs­punten pgb Stichtse Groen­landen


17 januari 2019

Door een groei van het aantal inwoners in de deelnemende gemeenten, worden de recreatiegebieden intensiever gebruikt. In de uitgangspunten voor de begroting waar we nu een zienswijze op mogen meegeven lezen we dat dit intensievere gebruik gevolgen heeft voor het beleid en de begroting van het recreatieschap.

Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat het recreatieschap naast de recreatiedoelstelling ook haar andere doelstelling: namelijk bescherming van natuur en landschap, niet uit het oog verliest. Als gemeente dragen we een fors deel bij aan de begroting van het recreatieschap en daarom hebben we ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit juist besteed wordt.

Door dat intensievere gebruik moet het recreatieschap meer uitgeven aan toezicht en handhaving. In de uitgangspunten voor de begroting zeggen ze dit te kunnen realiseren door verlaging van andere budgetten, zoals het onderhoudsbudget. Dat roept bij de PvdD zorgen op over de kwaliteit van het onderhoud.

Wij zouden aan het recreatieschap willen meegeven dat (in reactie op uitgangspunt 2), er niet bezuinigd moet worden op de post beheer en onderhoud.

In de zienswijzebrief die het college voorstelt, wordt dit 2e uitgangspunt afgekeurd met een aantal argumenten. Maar binnen de redenen om niet te kunnen instemmen met dit uitgangspunt, ontbreekt een punt over het belang van beheer en bescherming.

de PvdD wil aan de wethouder vragen of zij kan toezeggen een extra puntje over uitgangspunt 2 aan de zienswijzebrief toe te voegen. En in dit puntje expliciet te maken dat het voor de gemeente Utrecht van belang is dat verschuiving van budgetten niet moet leiden tot bezuiniging op natuurbescherming en er daarom niet beknot moet worden op de post beheer en onderhoud. Bij de ontwerp-programmabegroting 2020 van het recreatieschap zien we graag dat het recreatieschap hierop een toelichting levert.

Graag een reactie van de wethouder, of zij het met ons eens is dat beheer en bescherming, tegelijk met recreatie, een belangrijke taak van het recreatieschap is. En of het meegenomen kan worden in de zienswijzebrief.