Commis­sie­bij­drage Natuur­be­scher­mingswet Voor­jaarsnota 2016


16 juni 2016

Commissiedebat Openbare Ruimte en Groen, Voorjaarsnota 2016

In de Tweede Kamer is de Wet Natuurbescherming aangenomen. Deze vervangt een aantal wetten, waaronder ook de Flora- en faunawet. De bescherming van natuur en dier wordt overgeheveld naar de provincies, maar de wet heeft ook gevolgen voor gemeenten. De gemeente wordt namelijk verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van het natuuraspect bij de omgevingsvergunningverlening.

De Partij voor de Dieren ziet niets in deze nieuwe Natuurwet, die juist een verslechtering voor de bescherming van natuur oplevert in plaats van een verbetering.

Bij omgevingsvergunningplichtige activiteiten is het aanhaken aan de natuurwetgeving niet meer optioneel maar verplicht. In de praktijk betekent dit dat de volledigheidstoets vooraf het enige moment is om ervoor te zorgen dat een initiatiefnemer bij ruimtelijke activiteiten rekening houdt met wettelijk beschermde natuurwaarden. Daarna resteert nog handhaving, waarschijnlijk geïnitieerd door omwonenden of milieugroepen.

Het moment van vooraf toetsen wordt dus alleen maar belangrijker. Daarom zijn we blij dat een bedrag gereserveerd wordt voor scholing van medewerkers. We hopen dat het leren signaleren van gevolgen voor flora en fauna een belangrijk onderdeel is van deze scholing. Maar, voorzitter, het inschatten van gevolgen alleen is niet genoeg. Wij denken dat er echt concrete criteria nodig zijn waaraan VTH-medewerkers gevolgen voor natuur en dieren kunnen toetsen en zodoende vergunningen kunnen toe- en afwijzen.

Voorzitter, de gemeente Utrecht wordt door de wet verantwoordelijk voor de bescherming van de natuur (flora én fauna) en dat vraagt om een plan. Het is noodzakelijk dat de gemeente duidelijke en scherpe criteria opstelt ter bescherming van flora en fauna.

Daarom wil ik aan de wethouder vragen een voorstel te doen voor een gemeentelijk natuurbeschermingsplan en dit voorstel voor te leggen aan de raad. We verwachten dit plan voor het eind van het jaar.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Regentonnen Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Commissiebijdrage Inkoop verantwoord groen Voorjaarsnota 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer