Commis­sie­bij­drage Duurzaam inkoop­beleid gemeente Utrecht


8 juli 2014

Laat ik beginnen met het feit dat de bespreking van deze raadsbrief gelijkenissen heeft met de twee moties die de Partij voor de Dieren heeft ingediend bij de bespreking van de Voorjaarsnota afgelopen woensdag.

De Partij voor de Dieren vindt de opstelling van de wethouder om het gesprek aan te gaan met catering en schoonmaak binnen de gemeentelijke organisatie een stap in de goede richting, maar ziet graag meer inzet. Daarom gaan wij graag tijdens deze commissievergadering in op het feit dat in de raadsbrief wordt gesproken over het opnemen van indicatoren die het effect dat met inkoop wordt bereikt jaarlijks weergeven. Dit wordt al in de programmabegroting 2015 meegenomen.

Deze zijn nu:

1) Rechtmatigheid van het inkoopproces
2) De doelmatigheid van de gedane inkopen
3) Social return on investment
4) Het stimuleren van de lokale werkgelegenheid
5) Duurzaamheid
6) Volwassenheid van de inkoopfunctie van de Gemeente

In de brief staat dat het college graag met de raad in gesprek gaat over het toevoegen van meer indicatoren. De Partij voor de Dieren wil dan ook graag van de wethouder weten of hij van de indicator duurzaamheid, de indicator duurzaamheid en dierenwelzijn kan maken. Graag een reactie.

Ik zal kort uitleggen wat hier dan onder zal vallen:

1. Alle producten die ingekocht worden en een dierlijke oorsprong hebben worden biologisch.
2. Er wordt gestreefd naar het verminderen van de CO2-uitstoot van de gemeente, waarbij er dus ook wordt gestreefd naar het minder eten van vlees, omdat vlees eten enorm bijdraagt aan CO2-uitstoot.
3. Er worden geen diersoorten meer geserveerd die bedreigd worden, dus geen paling, tonijn of andere bedreigde vissoorten.
4. De gemeente sluit geen contracten meer af met dieronvriendelijke bedrijven voor inkoop.
5. En dus ook geen contract meer met een schoonmaakbedrijf dat nog gebruik maakt van schoonmaakmiddelen waar nog dierproeven voor zijn gedaan (en biologisch). Uiteraard nadat het huidige contract is verlopen.

De Partij voor de Dieren wil nog kort ingaan op het antwoord dat wij hebben gekregen wat betreft het veranderen van het aanbod in de kantine.

Wij hebben begrepen dat de aanbesteding voor de nieuwe cateraar gegund is en het contract 6 jaar duurt. Tal van afspraken liggen vast. In het nieuwe contract wordt bijvoorbeeld geëist dat minimaal 50% duurzaam ingekocht is (bijvoorbeeld regionaal, seizoensgebonden, Fairtrade of ander duurzaamheidslabel) en dat bepaalde producten altijd Fairtrade (of vergelijkbaar) moeten zijn. Kan de wethouder aangeven welke producten dit zijn?

Radicale aanpassingen zijn helaas niet meer mogelijk wordt ons verteld. Maar kleine inpasbare zaken aanpassen blijft altijd mogelijk. Kan de wethouder verduidelijken welke kleine inpasbare aanpassingen mogelijk zijn?

Als laatste vindt de Partij voor de Dieren het beleid rondom klimaat- en milieuvriendelijk inkopen op papier er goed uit zien. Alleen willen wij graag weten of de wethouder de extra criteria voor duurzaamheid standaard mee kan nemen in plaats van het beleid dat nu wordt gehanteerd (waarbij het waar mogelijk wordt meegenomen). Graag een reactie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Vuurwerkverbod in Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Stationsgebied, Megabioscoop Jaarbeursplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer