Commis­sie­bij­drage Duur­zaamheid Program­ma­be­groting 2017


13 oktober 2016

Duurzaamheid - Lichtvervuiling

De Partij voor de Dieren heeft een paar wat ouder gemeentelijke plannen uit de archieven gevist en hoopt er vandaag het stof weer vanaf te poetsen. Er is namelijk een gemeentelijk verlichtingsplan uit 2008 en een evaluatie uit 2013. De schrikbarende conclusie dat er nog maar tussen de 7 en 25 procent van de sterren te zichtbaar is door lichtvervuiling in de stad Utrecht, geeft aanleiding om meer te doen dan wat er gedaan wordt. Openbare verlichting draagt hier aanzienlijk aan bij, zo luidt de conclusie uit de evaluatie.

wil ik, net als de ChristenUnie, stilstaan bij de verlichting van gemeentelijke gebouwen en de verlichtring van niet gemeentelijke gebouwen. Uit de evaluatie uit 2013 komen een paar opvallende conclusies en ook opvallende aanbevelingen die ik graag vanavond met jullie deel, en vooral ook richting wethouder Van Hooijdonk wil meegeven.

De conclusies uit het onderzoek van 2013 wijzen erop dat vooral openbare wegen en bedrijventerrein Papendorp ‘lichtbakens’ zijn in de duisternis. Maar er wordt meteen aan toegevoegd dat meer onderzoek zinvol zou zijn om tot een kwantitatievere analyse van gegevens over lichtvervuiling te komen. Nou dat onderzoek willen we dus! Want bij de conclusies uit de evaluatie blijkt ook dat meer onderzoek en een verder studie van het fotomateriaal uit het ruimtestation ISS mogelijkheden bied om de lichtbronnen te identificeren en verbeteringen vast te stellen. Daarna kan je pas een plan van aanpak maken en bedrijven en particulieren hiermee confronteren en ook echt winst boeken. Daarom de concrete vraag: is de wethouder bereid de conclusies uit een eigen evaluatie van 2013 in de praktijk te gaan brengen?

Duurzaamheid- winkeldeuren

Voorzitter, Utrechtse winkeliers stoken voor de straat.

Nu de buitentemperatuur weer daalt zal dit weer een in het oog springend voorbeeld van verspilling worden.

Aan het begin van dit jaar stelde de Partij voor de Dieren al schriftelijke vragen om dit aan de orde te stellen. In de antwoorden daarop zei het college : “Via onze overlegkanalen zullen wij de energieverspilling bij winkels op de landelijke agenda proberen te krijgen.” Vanmiddag hoorden wij van de verantwoordelijk ambtenaar dat dit niet gelukt is. Er is blijkbaar onlangs een landelijk erkende lijst opgesteld van maatregelen waarop het nemen van energiemaatregelen in de detailhandel gehandhaafd kunnen worden. Het onderwerp winkeldeuren komt niet op die lijst te staan. Dat is balen en ik hoop dat de wethouder die emotie met de Partij voor de Dieren deelt. Ziet de wethouder, nu het via die landelijke werkgroep niet gelukt is, andere wegen om te bewerkstelligen dat bijvoorbeeld de Wet milieubeheer op dit punt aangepast wordt, zodat in de nabije toekomst maatregelen ingezet kunnen worden om in alle winkels energieverspilling tegen te gaan.

Grootverbruikers van energie kunnen wel verplicht worden hun deuren te sluiten en niet te stoken voor de straat. Klopt het dat winkels die vallen onder één keten of één eigenaar, beschouwd kunnen worden als één bedrijf, en zodanig dus als grootverbruikers beschouwd kunnen worden waarbij de gemeente wel degelijk kan handhaven op energieverspilling? Gezien dit bij supermarkten wel gebeurt. En zo ja: wil de wethouder deze mogelijkheid zo snel mogelijk benutten?

Bij winkels die onder de Wet Milieubeheer vallen kunnen wel maatregelen afgedwongen worden. We begrepen dat dit in Utrecht om 200 detailhandelsvestigingen gaat. Graag de toezegging om in elk geval bij deze winkels ervoor te zorgen dat zij alle maatregelen nemen en al vanaf komend winterseizoen al deze winkels hun deuren gesloten houden.

Voorzitter, in tegenstelling tot heel veel andere zaken die vanavond voorgesteld zijn, hoeft het dichtdoen van een deur niets te kosten. De meeste zaken hebben namelijk al gewoon deuren. Mensen zijn heel goed in staat om zelf een deur open te doen. Een winkel als de Hema laat zien dat er echt geen hele dure automatische deur nodig is.

Blijkbaar zijn de maatregelen die naar aanleiding van onze schriftelijke vragen zijn aangekondigd niet afdoende. Wat gaat de wethouder doen om alle mogelijke regelgeving te benutten en gevallen dat er geen regelgeving is een ontmoedigingsbeleid op te stellen zodat er komende winter niet meer voor de straat gestookt gaat worden in Utrecht?

duurzaamheid - terrasverwarming:

Afgelopen dinsdag stelden wij nog zo’n punt van het verwarmen van de buitenlucht aan de orde. En dat nog wel bovenop gemeentegrond, namelijk terrasverwarming. De wethouder financiën liet in zijn reactie daarop weten dat zowel hij als de wethouder duurzaamheid geen beleid willen maken om dit te ontmoedigen, want er is nu eenmaal afgesproken vergunningen en belastingen niet ingewikkelder te maken.

Ik ben verbaasd en wil graag van de wethouder duurzaamheid zelf horen of het echt zo is dat zij het coalitie-voornemen om geen nieuw beleid op vergunningen en belasting te maken zwaarder vindt wegen dan verduurzaming van Utrecht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage dierenwelzijn Programmabegroting 2017

Lees verder

Commissiebijdrage Openbare Ruimte en Groen Programmabegroting 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer