Commis­sie­bij­drage Duur­zaamheid en Bereik­baarheid Program­ma­be­groting 2018


26 oktober 2017

Commissiebespreking Programmabegroting 2018, hoofdstukken Duurzaamheid en Bereikbaarheid

Duurzaamheid:

Er moet ons om te beginnen van het hart dat het niet kloppen van de cijfers in het hoofdstuk Duurzaamheid van de programmabegroting frustratie oproept bij onze fractie. Het was de derde keer dat we navraag moesten doen naar de betekenis van indicatoren uit de begroting (en/of voorjaarsnota) en weer bleek dat de cijfers niet kloppen. Vorig jaar ging het mis bij exact dezelfde tabel. (Het erratum bij de begroting ging bijna volledig over het hoofdstuk duurzaamheid). Dit roept vragen op over de zorgvuldigheid waarmee gewerkt wordt. Hoe serieus neemt de wethouder deze cijfers zelf nog? Hoe kan onze fractie de voortgang controleren als we niet kunnen vertrouwen op de correctheid van aangeleverde cijfers?

Waarom maakt Utrecht eigenlijk geen gebruik van de landelijke klimaatmonitor voor cijfers over CO2 emissies in de gemeente? Zeker nu blijkt dat het zo moeilijk is om die eigen berekeningen correct te krijgen.

Vraag aan de wethouder: waarom kiest ze voor eigen berekeningen terwijl de landelijke Klimaatmonitor per gemeente een overzicht geeft van de ontwikkeling van de lokale uitstoot aan CO2? Het is ook mogelijk om de cijfers van de Klimaatmonitor te corrigeren om de uitstoot van CO2 door de snelwegen niet mee te nemen.

De cijfers van de Klimaatmonitor, zonder de uitstoot van verkeer meegerekend, laten een daling van 3% tussen 2010 en 2015 zien. In het erratum op het erratum (!!) van de programmabegroting stond het getal 8%. Hoe verklaart de wethouder dit verschil? Het is minder dan de helft.

Of het nou 3 of 8 % is, allebei veel te weinig. Het is ons nog steeds niet helder welke cijfers kloppen, maar de Partij voor de Dieren vindt dat we veel te traag en te langzaam richting een klimaatneutrale stad gaan. Met het tempo waarin we van 2009 tot 2021 pas 30% CO2 reductie hebben, als we dat al halen, hoe kunnen we dan tussen 2021 en 2030 naar 100% gaan?

Klimaatverandering is nu al een probleem en we moeten dus nu handelen en niet pas in 2030 of later. Wat gaan we concreet doen in 2018?? In de Programmabegroting staat dat het van belang is aandacht te hebben voor de afname van de belasting van het milieu door mens, materiaal en activiteit. Die constatering onderschrijft de Partij voor de Dieren volledig. Hoe teleurstellend is het dan dat de vraag hoe dan? niet wordt uitgewerkt. In antwoord op onze vraag hiernaar gaf het college aan dat de raad in het laatste kwartaal van 2018 nader geïnformeerd gaat worden hoe hier invulling aan wordt gegeven. Betekent dit dat concrete acties en maatregelen in 2018 nog niet van de grond zullen komen? Nog een jaar langer treuzelen?

Partij voor de Dieren heeft een aantal suggesties om het college en de inwoners van Utrecht op weg te helpen:

1. Consumptiepatroon.

U bent van ons gewend dat we de productie en consumptie van dierlijke eiwitten aan de orde stellen. Dat is immers een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering. Gisteravond in de commissie heeft de Partij voor de Dieren weer een aantal suggesties gedaan om op dit punt stappen te maken. We hopen dat we vanaf volgend jaar in de uitkomsten van de Utrecht Monitor de resultaten hiervan terugzien.

Consumptie beperkt zich echter niet alleen tot voeding. Ook spullen zoals apparaten, kleding en meubels, doen een groot appèl op de beschikbare grondstoffen van de aarde. Is de wethouder bereid om energieadviseurs en energieambassadeurs die vanuit het programma Utrechtse Energie in gesprek zijn met bewoners, aandacht aan te laten besteden, zodat het bewustzijn onder bewoners vergroot wordt?

2. Hoe zit het met de overgenomen motie energie coördinator gemeentelijke organisatie?

Bijna twee jaar geleden besprak de raad het Utrechtse Energieplan. De wethouder deed toen de toezegging een gemeentelijke energiecoordinator aan te stellen die de energietransitie van de eigen gemeentelijke organisatie te verbeteren. Een paar maanden geleden begrepen we van de toenmalige Programmamanager Utrechtse Energie dat er inmiddels een vast iemand in dienst zou zijn. Wij hebben geprobeerd deze persoon te vinden om meer te horen over de maatregelen die genomen worden ter verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. Dat lukt tot nog toe niet. Daarom de vraag aan de wethouder of zij ons kan vertellen hoe invulling gegeven is aan de toezegging een gemeentelijke energiecoördinator aan te stellen?

Gemeentelijke mobiliteit.

Naast consumptie en energie is mobiliteit het belangrijkste aandachtspunt op de weg naar een klimaatneutraal Utrecht. dus ook hierop heeft de Partij voor de Dieren een vraag. Bij gemeentelijke mobiliteit denken we aan de levering van brandstof voor overheidsvoertuigen, maar ook het type auto’s in het eigen wagenpark en zaken als leerling-vervoer en wmo-vervoer.

(In de gemeenteraad in Amsterdam en Groningen is bijvoorbeeld al gesproken over de aanbesteding voor brandstoffen). Er bestaan verschillende milieuvriendelijkere alternatieven voor diesel en benzine zoals moderne biobrandstoffen van organisch afval en reststromen, (waarvan bijvoorbeeld verschillende vrachtwagenfabrikanten al hebben aangegeven dat hun voertuigen daarop kunnen rijden.) Wordt deze optie gevraagd in de Utrechtse aanbestedingen?

Welke overige aanbestedingen kunnen we verwachten in 2018?

Kan de wethouder toezeggen om ervoor te zorgen dat in bij alle aanbestedingen op het gebied van mobiliteit die in 2018 uitgezet en voorbereid worden, duurzaamheid doorslaggevend zal zijn en de meest vergaande eisen op dit gebied gesteld zullen worden?

4. Bamboebos.

Het beste is CO2 uitstoot vermijden, om de onvermijdelijke CO2 uitstoot op te vangen zijn bomen fantastisch. Vanmiddag deden we het voorstel voor een binnenstedelijk Bamboebos. Vraag aan deze wethouder om ook vanuit haar portefeuille duurzaamheid zich in te zeten voor de realisatie hiervan.

Milieucentrum

Deze week bereikte ons het alarmerende bericht dat het milieucentrum op 1 januari haar deuren dreigt te moeten sluiten als gevolg van een bezuinigingsmaatregel uit het coalitieakkoord.

Vorig jaar is een eenmalige subsidie nog toegekend om het milieucentrum te helpen bij de overgang naar een financiële zelfstandige organisatie. Ze zijn hiermee goed op weg, maar de overgang is nog niet volledig. Bovendien moeten we ons afvragen of alle functies van het Milieucentrum wel overeind kunnen blijven zonder ondersteuning.

Leuk bedacht dat de Stichting Utrecht Natuurlijk de functie van het Milieucentrum zou kunnen overnemen, maar dit was van te voren natuurlijk al gedoemd te mislukken gezien het twee totaal verschillende organisaties zijn.

Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? De PvdD vindt het belangrijk dat het Milieucentrum haar werkzaamheden voor een groener en duurzamer Utrecht kan voortzetten. De aandacht voor milieu en klimaatverandering is steeds harder nodig en het belangrijke werk dat het Milieucentrum doet mag niet komen te vervallen.

Is het college bereid om in gesprek te gaan het met het Milieucentrum om samen naar een oplossing te zoeken? Is het college het met PvdD en de 35 ondertekenaars van de brief eens dat de essentiële rol die het Milieucentrum heeft op het gebied van advies en reflectie zou moeten worden gekoesterd en ondersteund door de gemeente? Helemaal in het licht van gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie die dit college voorstaat.

Wil het college hier dan ook een toezegging op doen? Kunt u ook toezeggen in te gaan op de uitnodiging van het milieucentrum om in gesprek te gaan hierover?

Bereikbaarheid:

In de afgelopen jaren hebben we de wethouder regelmatig op lobbypad gestuurd. Een nieuw kabinet betekent nieuwe kansen, dus we willen onze wethouder vragen om bij de nieuwe minister van Infrastructuur aan te dringen op:

Het terugbrengen van de maximumsnelheid op de ring rond Utrecht tot 80km/uur
Het mogelijk maken van de invoering van een gedifferentieerd parkeertarief zodat vervuilende auto’s meer parkeergeld betalen
Het mogelijk maken van de invoer van een gemeentelijke tolheffing

Welke mogelijkheden ziet de wethouder hiervoor?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Dierenwelzijn Onderwijs Veiligheid Sport Cultuur Economie Programmabegroting 2018

Lees verder

Commissiebijdrage Openbare ruimte & groen, Stedelijke ontwikkeling en Stationsgebied Programmabegroting 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer