Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn Onderwijs Veiligheid Sport Cultuur Economie Program­ma­be­groting 2018


24 oktober 2017

Dierenwelzijn

Evenementen
Wat heeft de Partij voor de Dieren de afgelopen tijd veel entertainment met dieren gespot in Utrecht. Reptielenshows, krekels in een spookhuis, paardenraces en vermaak met politiehonden op de Maliebaan etc. Dit soort evenementen moet stoppen. Voor zover we begrepen heeft de Tweede Kamer niet gereageerd op de brief die onder meer onze wethouder dierenwelzijn hen in juni stuurde over de wens evenementen met dieren op gemeenteniveau te kunnen verbieden. Is de wethouder bereid navraag te doen, zodat dieren sneller geholpen kunnen worden? Het gaat ons echt té langzaam wat betreft landelijke wetgeving. De burgemeester van Lingewaard deed onlangs een dringend beroep op organisatoren van braderieën: stop met het gebruik van roofvogels! We vragen onze wethouder er bij Utrechtse bedrijven, organisaties en culturele instellingen op aan te dringen geen dieren te gebruiken bij evenementen. Op deze manier lopen we niet steeds achter de feiten aan en kunnen we dierenleed voorkómen.

Initiatievenfonds
De Partij voor de Dieren wilde via het Initiatievenfonds organisatoren van evenementen ervan weerhouden dieren te gebruiken voor entertainment. Aanleiding was een reptielenshow in Castellum Hoge Woerd, mede gefinancierd door het Initiatievenfonds.

Maar, een dergelijke voorwaarde opnemen bij aanvragen lijkt juridisch niet mogelijk, net zoals het niet mogelijk is om het gebruik van dieren vanwege dierenwelzijnsredenen te weigeren. Ook daarom vinden wij het belangrijk dat niet alleen de wethouder dierenwelzijn, maar het hele Utrechtse college uitdraagt dat zij dierenwelzijn belangrijk vindt, niet deelneemt aan evenementen waar dieren de dupe van worden (bijvoorbeeld een ballonoplating bij de opening van een ziekenhuisvleugel) en met organisaties in gesprek gaat om te voorkomen dat zij dieren gebruiken, anders komen we nooit verder.

Vogelopvang
De Provinciale Staten praten volgende week over de toekomst van de Vogelopvang en andere opvangcentra voor wilde dieren. Kan de wethouder Dierenwelzijn – omdat we in Utrecht nu een goede regeling hebben - een aanjaagrol vervullen om andere gemeenten en de provincie over te halen een diervriendelijke en duurzame oplossing voor de wilde dieren in onze provincie te vinden?

Vanavond en morgen praten we verder over dierenwelzijnsonderwerpen.

Onderwijs

In onze overgenomen motie 81 uit 2014, ‘Duurzaamheid concreet maken’ verzochten we het college om duurzaamheid in alle beleidsterreinen op te nemen in de Programmabegroting. Bij Onderwijs vinden we echter geen enkele keer Duurzaamheid terug, terwijl je op zoveel aspecten aan duurzaamheid kunt werken. Denk aan milieueducatie, duurzame scholen met zonnepanelen, gezond, biologisch, plantaardig eten, etc. Kan het college uitleggen waarom dit niet terugkomt in de programmabegroting?

Kinderen zijn de toekomst en die ziet er niet rooskleurig uit als we zo doorgaan met massaconsumptie, vernietiging van de natuur, het bouwen van scholen op korte afstand van een snelweg, etc. Voor een klimaatneutraal Utrecht in 2030 vragen we het college om in het onderwijshoofdstuk focus te leggen op deze belangrijke zaken, en in gesprek met scholen grote stappen te maken in het verduurzamen van het Utrechtse onderwijs. Dus onder meer meer duurzame gebouwen en meer biologisch en plantaardig voedsel.

Veiligheid

In het hoofdstuk Veiligheid staat dat het college zich voorbereidt op de jaarwisseling en Koningsdag. Fijn dat dan Stichting Maatschappij en Veiligheid vandaag zei dat er een einde moet komen aan het afsteken van vuurwerk door consumenten. De Partij voor de Dieren pleit hier al jaren voor. En we ageerden met succes tegen vuurwerkshows tijdens het broedseizoen, zoals in Park Lepelenburg. Op Koningsdag is er echter nog steeds een vuurwerkshow tijdens het broedseizoen én dichtbij de Vogelopvang. De burgemeester gaf eerder aan dat hij ging uitzoeken of deze show gestopt kan worden, maar deze vindt nog steeds plaats. Kan de burgemeester aangeven wat de stand van zaken is? En ook wij wachten met smart op de brief van de burgemeester over de komende jaarwisseling en vuurwerk.

Sport

Op 11 oktober besteedde Zembla aandacht aan de milieuvervuiling door kunstgraskorrels. Volgens diverse rapporten en experts is die milieuvervuiling aanzienlijk, iets dat de RIVM al in 2007 aangaf. Onder kunstgrasmatten wordt regelmatig een ernstig verontreinigde bodem aangetroffen door onder meer zink en kobalt. Dit is een milieudelict volgens artikel 13 van de Wet Bodembescherming. De Partij voor de Dieren begrijpt echt niet waarom het college geen haast heeft met het vervangen van kunstgrasvelden en het saneren van de bodem. Is de wethouder al in gesprek geweest met Kom van dat Gras af, zoals toegezegd in juni?

Cultuur

Ook in het hoofdstuk Cultuur staat niets over duurzaamheid. In het antwoord op onze raadsvraag stond dat er diverse mooie projecten zijn en komen. We verzoeken het college deze informatie op te nemen in de Voorjaarsnota 2018 en komende begrotingen mét concrete doelstellingen, want het is zonde als er geen nadruk gelegd wordt op wat de culturele sector met duurzaamheid doet en kan doen.

Economie (incl. Stadspromotie/Citymarketing)

We zijn het eens met GroenLinks over het toenemende aantal toeristen en de leefbaarheid voor de inwoners van Utrecht. Het moet hier geen tweede Amsterdam worden.

We vroegen waarom niet specifiek de woorden ‘duurzaam’ en ‘groen’ genoemd worden als het gaat over een gezond woon-, leef- en vestigingsklimaat. Inwoners roepen hier steeds meer om, maar het komt niet of nauwelijks terug in het hoofdstuk economie. En geldt een ‘gezond woon-, leef- en vestigingsklimaat’ ook voor dieren? Met al die stadspromotie voor wonen en recreëren komen zij meer en meer in de knel. Graag horen wij van de wethouder in hoeverre dierenwelzijn wordt meegenomen in het programma economie, want de praktijk wijst uit dat dieren bijna altijd de dupe worden van het streven naar economische groei door de mens. We willen meer ruimte voor dieren en daar gaan we morgen in de commissie op door.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage warmtevisie

Lees verder

Commissiebijdrage Duurzaamheid en Bereikbaarheid Programmabegroting 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer