Raads­bij­drage Huis­ves­tings­ver­or­dening


23 mei 2019

Een betaalbare, fijne woning in een prettige leefomgeving draagt bij aan het welzijn van iedereen. Wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen en geen onevenredig beslag leggen op het inkomen. In Utrecht is de woningmarkt totaal overspannen en dat leidt tot problemen. Dit onderwerp raakt iedereen, en dat zien we ook terug in het debat van vandaag. De Partij voor de Dieren ziet met dit voorstel een prima huisvestingsverordening.

Er is vaak over deze huisvestingsverordening gesproken en we zien een aantal maatregelen die leiden tot wat verlichting van die woningmarkt. Dat vinden we goed, want zo hoeft er minder nadruk te komen op bouwen.

Ik zal mijn bijdrage benutten om in te gaan op een aantal van de reeds ingediende moties en amendementen.

Het amendement van 2 naar 3: Daar heeft mijn fractie wel even over moeten nadenken. Want ook voor de Partij voor de Dieren is een leefbare prettige woonomgeving van groot belang. En we delen de zorgen dat omgezette woningen daar mogelijk een negatieve impact op hebben, zoals ook geuit door de wijkraden.

Tegelijkertijd is een groot studentenhuis iets heel anders dan 3 samenwonende starters, 3 studenten, of bijvoorbeeld een samengesteld gezin.

We zijn blij dat Student & Starter zich heeft ingezet om die zorgen weg te nemen: in het amendement is nu opgenomen dat we dit 2 jaar blijven monitoren en dat de raad sowieso een nieuw besluit kan nemen wanneer over 2 jaar een evaluatie voorligt.

Bovendien denken wij als Partij voor de Dieren dat het met die overlast wel mee zal vallen: 3 volwassenen kunnen ook juist een positieve bijdrage in een straat leveren. En mocht het allemaal misgaan dan is er gelukkig ook de nieuwe mogelijkheid die de Wet woonoverlast geeft door aan de burgemeester de bevoegdheid toe te kennen individuele maatregelen op te leggen in gevallen van woonoverlast.

En het verlicht de woningnood, door de bestaande woningen met meer mensen te kunnen bewonen, een voorbeeld van een creatieve oplossing die wat ons betreft meer welkom is dan bouwen bouwen bouwen.

Met betrekking tot de 75% behoud inschrijfduur blijft mijn fractie het zorgelijk vinden dat er nog weinig onderbouwing voor is. Maar het bevordert doorstroom, en zeker in de Utrechtse woningmarkt leek het ons goed een beetje lef te tonen en dit door te voeren. Daarom zijn we wel blij met de motie van Student & Starter voor het scherp evalueren van wachttijdbehoud. Scherpe evaluatie van deze maatregel lijkt ons geenoverbodige luxe, hoewel we ook wel zien dat het een maatregel is die moeilijk terug te draaien of bij te stellen is.

Tenslotte: De PvdD is graag terughoudend met allerlei regelingen en voorrangen en uitzonderingen op een woningmarkt waar zoveel schaarste is, behalve als er echt urgentie is omdat de woningzoekende zelf in een schrijnende situatie zit. Ook dat is reactie op een aantal ingediende moties en amendementen.

Voorzitter, dank voor uw aandacht.