Commis­sie­bij­drage commissie APV wijzi­gingen


21 mei 2019

Allereerst zijn we natuurlijk erg blij dat ons voorstel voor het oplaatverbod van ballonnen in de APV opgenomen wordt (beslispunt 5)! Dit zal vele dieren en de natuur helpen en zwerfafval tegengaan.

Ten tweede zijn we ook blij dat de Wet Woonoverlast in de APV wordt verwerkt. Weliswaar is het niet helemaal conform de wens van de initiatiefnemers, die wilden dat de originele modelbepaling van het VNG overgenomen zou worden en nu vrezen voor verwarring. Maar goed, goed dat het ingevoerd wordt.

We gaan eerst in op de beslispunten in het raadsvoorstel en andere wijzigingen die het college wil doorvoeren en daarna doen we voorstellen voor een aantal nieuwe punten in de APV:

Beslispunten

1. Over beslispunt 1 hebben we een aantal vragen:

Experimenteerartikel
Er staat in de wijzigingsverordening dat in het experimenteerartikel wordt opgenomen dat afgeweken wordt van de strafbaarheidsstelling van het achterlaten van hondenpoep op straat en bijvoorbeeld op kinderspeelplaatsen (artikel 2.36).

Vragen: In hoeverre gaat het college bij wijze van experiment hiervan afwijken? Denkt u bijvoorbeeld aan het niet meer strafbaar stellen van het niet-opruimen van hondenpoep?

Ditzelfde geldt voor artikelen 5.10 en 5.16:

Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt er niet afgeweken van voorschrift 5.10 “Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of aangelegde beplanting of groenstrook.” En voorschrift 5.16: “Beperking verkeer in natuurgebieden”. Vragen: Kan het college toezeggen hierin zeer terughoudend te zijn, de natuur optimaal te beschermen tegen beschadiging door voertuigen, en de raad jaarlijks een overzicht te geven van de gevallen waarin ze van de afwijkingsmogelijkheid heeft gebruik gemaakt, zodat wij kunnen controleren en beoordelen dat dit zorgvuldig is gebeurd?

Verder komt artikel 2.10 te vervallen. Hierin staat dat de rechthebbende of gebruiker van goederen die bij uithuiszetting op straat worden gezet verplicht is de gedeponeerde goederen van de weg te verwijderen. Er zouden namelijk goede afspraken zijn met deurwaarders, waardoor er hopelijk geen troep meer op straat belandt. De Partij voor de Dieren stelde eerder vragen over het in beslag nemen van huisdieren door deurwaarders en over het op straat zetten van een aquarium met vissen en andere dieren na een uithuiszetting. Vraag: als dit artikel komt te vervallen, hoe waarborgt het college dan de veiligheid van dieren die het slachtoffer worden van uithuiszettingen, aangezien deze dieren volgens de wet helaas nog steeds als goederen worden aangemerkt?

2. Beslispunt 4 gaat over een nieuw artikel voor de introductie van een vergunningplicht om een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat tegen te gaan. Vraag: Is het college bereid om hier ook expliciet het tegengaan van illegale handel in dieren op te nemen? Dit is op dit moment een van de grootste takken van illegale handel wereldwijd.

3. De Partij voor de Dieren is het niet eens met beslispunt 7 om het rookverbod en het ‘verbod om brandende of smeulende voorwerken weg te gooien of te laten vallen of liggen’ in parken te verkleinen van 100 naar 30 meter. Het college heeft zelf notabene ook als kanttekeningen dat: “Een kleinere afstand verhoogt de kans op schade door brand aan parken, bossen en natuurgebieden.” En “Als de afstand kleiner is, kan het vuur sneller overslaan.”

Juist in deze tijd, waarin het steeds droger wordt en we onze parken, bossen en natuurgebieden koste wat kost moeten beschermen, kiest het college ervoor om de parken brandonveiliger te maken. Vragen: waarom heeft u hiervoor gekozen? En geldt dit alleen voor de parken of vindt u dat dit ook moet gelden voor bossen en natuurgebieden? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we júist in deze tijd, waarin de natuur enorm onder druk staat, moeten kiezen voor méér bescherming in plaats van minder, en dat we echt moeten kiezen voor het schrappen van beslispunt 7?

Document met ACTAL advies en uitgebreide context
Fijn dat het college artikel 2.13 in de APV wil behouden, waarin staat dat het verboden is voor iemand die niet bevoegd is een straatkolk, rioolput of andere afsluiting te openen of af te dekken. De Partij voor de Dieren heeft diverse keren contact gehad met Dierenambulance Utrecht, die aangeeft dat op diverse plekken in Utrecht kleine watervogels en andere kleine dieren in straatkolken vielen en overleden zijn. Sommige dieren konden ze ternauwernood redden. Doordat de Partij voor de Dieren bij Stadsbedrijven aan de bel trok is bijvoorbeeld op de Louis Armstronglaan en andere plekken kippengaas aangebracht, zodat dieren niet meer in die kolken kunnen vallen. Wij willen dat er structurele oplossingen komen op álle voor dieren gevaarlijke plekken in Utrecht, zodat er geen dierenlevens meer verloren hoeven te gaan. Is het college bereid om in de APV op te nemen dat de gemeente voor dieren gevaarlijke straatkolken en rioolputten automatisch afdicht met kippengaas of andere diervriendelijke maatregelen neemt? Artikel 4.3 gaat overigens over het veilig houden van sloten en andere wateren. Hiervoor gelden dezelfde argumenten die we hiervoor noemden.

Dan gaan we over op 4 punten die wij aan de APV willen toevoegen. We zijn hier al langer mee bezig in Utrecht en we willen het eindelijk vastgelegd hebben:

1. Artikel 55a over een verbod op het voeren van dieren is in 2010 geschrapt, voordat wij in de raad kwamen. In de afvalstoffenverordening bestaan mogelijkheden voor het college om het dumpen van voedsel te verbieden. Vraag: Vind het college deze verordening voldoende om het overmatig voeren van eenden en andere dieren tegen te gaan? Of is het volgens u toch niet verstandiger om het verbod weer terug te brengen in de APV? Nu moeten op diverse hotspots in de stad bordjes aangebracht worden om voedseldumpingen tegen te gaan, maar het gebeurt helaas nog steeds, en op niet alle hotspots staan bordjes, en dan moeten mensen ook nog eens op heterdaad betrapt worden. Het Rotterdamse college onderzoekt overigens op verzoek van de Partij voor de Dieren of er een verbod kan komen op het voeren van eenden, dat werd deze week bekend. Vraag: Is het college bereid om contact te zoeken met het college in Rotterdam om te zien hoe zij dit gaan aanpakken en het verbod vervolgens ook in Utrecht in te voeren?
2. Zoals gezegd zijn we blij met het verbod dat straks geldt voor ballonoplatingen. Maar wat minstens zo schadelijk is voor dieren en natuur zijn plastic en aluminium confetti. We hebben voor elkaar gekregen dat de organisatie van de Canal Pride deelnemers oproept geen plastic en aluminium confetti meer te gebruiken, aangezien maanden na de Canal Pride in 2018 nog vele stukjes aluminium confetti in en rond het water teruggevonden werden. Echter, papieren confetti is ook slecht voor dieren en natuur, onder meer vanwege de inkt die erin zit. In Rotterdam werden dagen na het evenement Kingsland nog duizenden papieren confettistukjes in de natuur teruggevonden. De Partij voor de Dieren pleit daarom in Rotterdam voor een verbod, omdat het eenvoudigweg niet op te ruimen is en onvoldoende afbreekt in de natuur. Ook in Almere heeft de Partij voor de Dieren hier een voorstel toe gedaan na een vergelijkbaar incident op een festival met plastic confetti. Vraag: is het college bereid om in de APV een verbod op te nemen op confetti in het algemeen, en als dat u te ver gaat op plastic en aluminium confetti waarover de meeste schade te melden is?

3. Het is nu al een aantal keren voorgekomen dat de provincie zomaar een vergunning verleent voor een vuurwerkshow buiten Oud & Nieuw, en dan ook nog vaak in parken en andere natuur. De Partij voor de Dieren heeft het gelukkig dan nog via de gemeente voor elkaar gekregen om de vuurwerkshows bij de Piekenkermis, op Koningsdag en 2 keer in het Máximapark te stoppen, onder meer vanwege het broedseizoen. Het college van B&W is gelukkig veel minder bereid om zomaar een vuurwerkshow toe te staan dan de provincie dit doet, en er zijn dus mogelijkheden om als gemeente NEE te zeggen tegen dit soort shows. De Partij voor de Dieren wil dit bestendigen in de APV en daar zal het college ook best blij mee zijn denken wij. Anders blijf je maar wachten op meldingen van op de planning staande vuurwerkshows in de hoop dat je ze nog tegen kunt houden. Dit is wel een erg onzeker gegeven en het college zit hier ons inziens ook niet op te wachten. Vraag: is het college bereid om uit te zoeken of zij bevoegd gezag kan worden rond vuurwerkshows in de gemeente Utrecht en hoe dat in de APV opgenomen kan worden? Zo ja, wanneer horen we iets?

4. Als Partij voor de Dieren zouden we graag een verbod willen op het gebruik van dieren bij evenementen. Zo mogen op ons verzoek roofvogels, uilen en reptielen niet meer bij evenementen worden gebruikt als die evenementen subsidie krijgen van de gemeente of door de gemeente zelf worden georganiseerd. Wij zouden dit graag wel wat verder willen trekken, want we maken nog regelmatig mee dat er dieren gebruikt worden bij Sint Maartensoptochten en levende kerststallen, of dat er met speciaal daarvoor gefokte dieren geknuffeld mag worden op evenementen, gehuurd van soms dubieuze dierenverhuurbedrijven. De gemeente verwijst naar landelijke wetgeving, maar in Amsterdam wordt dit gewoon omzeild. En het invoeren van de Milieuzone in Utrecht liep ook vooruit op landelijke wetgeving. Daarom de vraag: is het college bereid om dit in de APV te gaan regelen? Zo nee, wat heeft het college nodig om gebruik van dieren bij evenementen te verbieden? Wij verlenen graag onze medewerking.

Aanvullend: een groot probleem voor Utrechtse bomen is het bouwmaterieel dat veelvuldig door diverse bouwbedrijven tegen bomen en binnen de kroonprojectie van bomen wordt geplaatst. Dit mag niet, maar het gebeurt echt heel vaak. Wat kan het college doen om dit te voorkomen en vooraf al goed tussen de oren van bouwbedrijven te krijgen?