Schrif­te­lijke vragen Handen af van Huis­dieren


Indiendatum: 23 jan. 2019

Schriftelijke vragen 14/2019

Honden, katten en andere huisdieren lopen het risico om abrupt bij hun baasje weggehaald te worden als deze zodanige betaalachterstanden heeft dat een deurwaarder in het spel komt. De dieren kunnen zelfs op een veiling belanden[1]. De Partij voor de Dieren is van mening dat een dier nooit als pressiemiddel mag worden ingezet en niet mag lijden door menselijk toedoen. In 2018 werd een hond in Limburg in beslag genomen door een deurwaarder, omdat de eigenaar van deze bejaarde hond openstaande schulden had[2]. De deurwaarder zette de hondenbezitter op deze manier onder druk om zijn schulden af te betalen. Toen de eigenaar een onbekend bedrag betaalde, kreeg hij zijn hond weer terug. Deze gang van zaken keurt de Partij voor de Dieren af. Dieren zijn geen dingen en daar blijf je af als deurwaarder.

Door een stokoude wet uit 1838 is er een zeer beperkte lijst van ‘goederen’ waar de deurwaarder géén beslag op mag leggen. Huisdieren staan hier niet bij, wat het mogelijk maakt dat ook zij worden meegenomen en geveild door een deurwaarder. Zomaar weggehaald worden brengt angst en stress voor dier en baasje met zich mee en het is maar de vraag of de dieren in een voor hen geschikte omgeving terechtkomen. Daarnaast is een inbeslagname van de inboedel op zichzelf al een heel ingrijpende situatie, zowel voor mens als dier.

In juni 2018 is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor de herziening van het beslag- en executierecht waarin ‘gezelschapsdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken’ worden uitgezonderd van beslaglegging. Dit wetsvoorstel is nog niet behandeld. Onze fractie wil vooruitlopend op die wet dat huisdieren niet meer mogen worden meegenomen door deurwaarders in Utrecht. De fractie heeft de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de genoemde berichten en het verschijnsel dat huisdieren als pressiemiddel kunnen worden gebruikt door deurwaarders om schulden te betalen?

2. Wordt deze methode door het college gehanteerd bij het verhalen van schulden aan de gemeente en/of gemeentelijke instanties? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen?

3. Is het college bekend met de cijfers van inbeslaggenomen huisdieren door deurwaarders bij adressen in Utrecht, zowel vanuit de gemeente als vanuit privaatrechtelijke partijen?

4. Zo ja, hoeveel en welke huisdieren zijn er in Utrecht door deurwaarders meegenomen de afgelopen 10 jaar en wat is er met deze dieren gebeurd? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om met onmiddellijke ingang in te stellen dat vanuit de gemeente en gemeentelijke instanties geen huisdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken meer in beslag worden genomen? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid om dit tevens te verzoeken aan privaatrechtelijke deurwaarders in de gemeente Utrecht? En/of ziet het college andere mogelijkheden om het meenemen van huisdieren door (privaatrechtelijke) deurwaarders te voorkomen? Zo ja, welke?

7. Is het college bereid om bij het verantwoordelijke ministerie te pleiten voor een verbod op het in beslag nemen van huisdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] https://vicemoney.nl/2017/11/27/in-nederland-mag-de-deurwaarder-nog-steeds-je-hond-veilen-en-dat-is-bizar en http://www.omroepwest.nl/nieuws/3148184/Deurwaarder-veilt-kat-van-familie-in-Zoetermeer-Zielig-Bij-een-auto-is-het-ook-sneu (ging uiteindelijk niet door, maar zie reactie deurwaarder)

[2] http://www.1limburg.nl/hond-beslag-genomen-vanwege-huurschuld

Indiendatum: 23 jan. 2019
Antwoorddatum: 19 feb. 2019

Schriftelijke vragen 14/2019

Honden, katten en andere huisdieren lopen het risico om abrupt bij hun baasje weggehaald te worden als deze zodanige betaalachterstanden heeft dat een deurwaarder in het spel komt. De dieren kunnen zelfs op een veiling belanden[1]. De Partij voor de Dieren is van mening dat een dier nooit als pressiemiddel mag worden ingezet en niet mag lijden door menselijk toedoen. In 2018 werd een hond in Limburg in beslag genomen door een deurwaarder, omdat de eigenaar van deze bejaarde hond openstaande schulden had[2]. De deurwaarder zette de hondenbezitter op deze manier onder druk om zijn schulden af te betalen. Toen de eigenaar een onbekend bedrag betaalde, kreeg hij zijn hond weer terug. Deze gang van zaken keurt de Partij voor de Dieren af. Dieren zijn geen dingen en daar blijf je af als deurwaarder.

Door een stokoude wet uit 1838 is er een zeer beperkte lijst van ‘goederen’ waar de deurwaarder géén beslag op mag leggen. Huisdieren staan hier niet bij, wat het mogelijk maakt dat ook zij worden meegenomen en geveild door een deurwaarder. Zomaar weggehaald worden brengt angst en stress voor dier en baasje met zich mee en het is maar de vraag of de dieren in een voor hen geschikte omgeving terechtkomen. Daarnaast is een inbeslagname van de inboedel op zichzelf al een heel ingrijpende situatie, zowel voor mens als dier.

Op 21 maart 2018 is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor de herziening van het beslag- en executierecht waarin ‘gezelschapsdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken’ worden uitgezonderd van beslaglegging. Dit wetsvoorstel is nog niet behandeld. Onze fractie wil vooruitlopend op die wet dat huisdieren niet meer mogen worden meegenomen door deurwaarders in Utrecht. De fractie heeft de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de genoemde berichten en het verschijnsel dat huisdieren als pressiemiddel kunnen worden gebruikt door deurwaarders om schulden te betalen?

Ja

2. Wordt deze methode door het college gehanteerd bij het verhalen van schulden aan de gemeente en/of gemeentelijke instanties? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen?

Nee. Wij vinden dat dieren niet als speelbal in een financieel conflict moeten worden ingezet. Beslaglegging op roerende zaken is een zeer ingrijpend middel, waar we dan ook terughoudend mee omgaan.

3. Is het college bekend met de cijfers van inbeslaggenomen huisdieren door deurwaarders bij adressen in Utrecht, zowel vanuit de gemeente als vanuit privaatrechtelijke partijen?

Nee

4. Zo ja, hoeveel en welke huisdieren zijn er in Utrecht door deurwaarders meegenomen de afgelopen 10 jaar en wat is er met deze dieren gebeurd? Zo nee, waarom niet?

De Koninklijke beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) geeft aan dat er geen cijfers zijn van het aantal beslagleggingen op roerende zaken waarbij huisdieren betrokken zijn. De KBvG vermoedt echter dat dit maar zeer zelden voor komt, omdat de meeste deurwaarders hier op tegen zijn. Bij de gemeentelijke afdeling schulddienstverlening en bij Stadsgeldbeheer is geen enkel geval bekend van beslag op huisdieren in Utrecht.

5. Is het college bereid om met onmiddellijke ingang in te stellen dat vanuit de gemeente en gemeentelijke instanties geen huisdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken meer in beslag worden genomen? Zo nee, waarom niet?

Ja. Hier was echter ook al geen sprake van. Wij vinden dat de wettelijke lijst met zaken waarop geen beslag kan worden gelegd ernstig verouderd is. Er mag bijvoorbeeld geen beslag worden gelegd op een voedselvoorraad voor een maand, maar wel op de koelkast, want die bestond nog niet toen de wet werd geschreven. Wij vinden dit onmenselijk en onlogisch en zijn dan ook verheugd dat de minister van Veiligheid en Justitie bezig is met een voorstel om deze lijst te moderniseren.

6. Is het college bereid om dit tevens te verzoeken aan privaatrechtelijke deurwaarders in de gemeente Utrecht? En/of ziet het college andere mogelijkheden om het meenemen van huisdieren door (privaatrechtelijke) deurwaarders te voorkomen? Zo ja, welke?

Nee, dat vinden wij niet nodig, want in Utrecht komt beslag op huisdieren voor zover bekend niet voor. Daaruit maken wij op dat de hier actieve deurwaarders beslag op huisdieren ook geen geschikte methode vinden om een vordering te innen. De Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft al in 2012 aan de minister laten weten dat de meerderheid van haar leden vindt dat het beslagrecht op dit punt gemoderniseerd moet worden. Daarbij vindt de KBvG net als wij dat een beslagverbod moet gelden voor de normale zaken waar een gezin tegenwoordig niet meer zonder kan, waaronder huisdieren.

7. Is het college bereid om bij het verantwoordelijke ministerie te pleiten voor een verbod op het in beslag nemen van huisdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij zien hiertoe geen noodzaak, omdat de minister een voorstel voor zo’n verbod in voorbereiding heeft. Dit voorstel tot “Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht” gaat naar verwachting voor de zomer naar de Tweede Kamer.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] https://vicemoney.nl/2017/11/27/in-nederland-mag-de-deurwaarder-nog-steeds-je-hond-veilen-en-dat-is-bizar en http://www.omroepwest.nl/nieuws/3148184/Deurwaarder-veilt-kat-van-familie-in-Zoetermeer-Zielig-Bij-een-auto-is-het-ook-sneu (ging uiteindelijk niet door, maar zie reactie deurwaarder)

[2] http://www.1limburg.nl/hond-beslag-genomen-vanwege-huurschuld