Raads­bij­drage Raads­voorstel Start­no­titie Omge­vings­visie Binnenstad


5 december 2019

Dank u wel voorzitter.

Van alle wijken in Utrecht is de Binnenstad toch wel degene die de meeste meningen oproept. En dat is ook logisch, gezien de vele functies die de binnenstad heeft. De startnotitie benoemt een aantal van die functies, en in de commissie zijn er al veel inhoudelijke en procesmatige meningen door ons gedeeld. En ondertussen loopt het participatieproces al.

Bij het proces rond de omgevingsvisie Binnenstad lopen inhoud en proces stelselmatig door elkaar. Dat was vanaf het begin mijn inschatting, en dat lijkt ook te gebeuren. Wat we hierbij nodig hebben is transparantie over de manier waarop de raad betrokken is. In de Startnotitie spreekt de Binnenstadsgroep een voorkeur uit voor een tussentijdse betrokkenheid van de raad in de vorm van inhoudelijke gesprekken. Dat lijkt mij geen goed idee: de raad stelt kaders, en besluit achteraf, en als de Binnenstadsgroep ergens onverhoopt niet uitkomt, dan hakt de raad tussentijds een knoop door, maar dan wel in de raadszaal. Dat hoeft niet vertragend te werken, sterker nog, dan kan het tempo versnellen. Daarom een technisch, procesmatig amendement ‘Besluitmodel Omgevingsvisie Binnenstad’ ondersteund door PvdA, VVD, GroenLinks en CDA, met als dictum:

Besluit:

• Beslispunt 2 te wijzigen in:

Betrokken te zijn bij de Omgevingsvisie Binnenstad op de wijze waarbij kaders vooraf worden gesteld en besluitvorming achteraf plaatsvindt, met een of meerdere tussentijds(e) beslismoment(en) in de vorm van het voorleggen van onoverbrugbare dilemma’s van de Binnenstadsgroep als een voorstel aan de raad ter besluitvorming.

• Op pagina 6 van de startnotitie paragraaf 6. Betrokkenheid gemeenteraad, te wijzigen in:

De raad kiest ervoor betrokken te zijn volgens het volgende model: kaders stellen vooraf en besluitvorming achteraf, met een of meerdere tussentijds(e) beslismoment(en) in de vorm van het voorleggen van onoverbrugbare dilemma’s van de Binnenstadsgroep als een voorstel aan de raad ter besluitvorming.

Ik heb ook een tweede amendement dat de positie van bewoners van de binnenstad moet verstevigen, en dan vooral de bewoners die zich echt gevestigd hebben, een bepaalde mate van overlast accepteren en dan hun woonwijn zien veranderen op een manier waar ze niet voor gekozen hebben. In het amendement ‘Differentieer rollen van gebruiksgroepen in de Omgevingsvisie Binnenstad’, samen met de ChristenUnie, maken we een onderscheid tussen ‘blijvers’, ‘passanten’ en ‘kortstondige gebruikers’.

Besluit:

• Op pagina 2-3 onder het kopje ‘Thema’s die in elk geval aan de orde komen zijn’ een extra bullet toe te voegen die luidt:

- Rollen van gebruiksgroepen in de binnenstad: erken het onderscheid tussen de verschillende gebruikers van de binnenstad en breng daarbij in elk geval de rollen ‘blijvers’, ‘passanten’ en ‘kortstondige gebruikers’ aan, waarbij aan deze een groter (inhoudelijk) belang wordt toegekend in exact deze volgorde van gebruikersgroepen.

Tot slot: het blijft onze fractie storen dat groen en ecologie als thema onvoldoende belicht worden in de startnotitie. We hopen dat er in de uiteindelijke visie hier meer en meer zinnige woorden aan besteed worden.

Dank u wel voorzitter.