Raads­bij­drage Nota Dieren­welzijn


5 december 2019

https://utrechtgemeente.partij...De Partij voor de Dieren is blij met een groot deel van de nieuwe Nota Dierenwelzijn. We vinden hem zeker beter dan de vorige. We danken wethouder en ambtenaren voor hun inspanningen. We blijven een aantal verbeterpunten zien waar we aandacht voor blijven vragen in de raad, zoals de hulp aan de Dierenvoedselbank en het Keurmerk Dierbaar of Dierbaar Plus voor dierenwinkels, maar dat komt een andere keer. Er zijn 4 hoofdthema’s op leven en dood die essentieel voor ons zijn om nu te bespreken en waar we 5 amendementen op hebben, in de volgorde van de Nota:

1. Jacht (4.1)

De Partij voor de Dieren wil de jacht anders inrichten in Utrecht. Dit betekent dat jacht wat ons betreft niet wordt ingezet voor ‘faunabeheer’. Denk aan het doodschieten van vossen én ganzen, terwijl vossen ganzen eten en hiermee de faunabalans zélf kunnen herstellen zonder dat de mens zich hiermee bemoeit.

Daarom dienen wij amendement 1 in, getiteld Jacht anders inrichten in Utrecht.

2. Hengelen (4.4)

Hengelen veroorzaakt pijn en stress bij vissen. Dit wordt inmiddels door wetenschappers en het college bevestigd. Dierenwelzijn moet ook in dit geval voorop staan en daarom pleiten wij voor het terugbrengen van het aantal gemeentelijke wateren waar gehengeld mag worden per 1 januari 2022 naar nul.

Hierbij amendement 2, getiteld Op naar hengelvrije gemeentelijke wateren in 2022.

Wij, en GroenLinks, zeiden in de commissie dat wij als raad tijdig mee willen praten over het contract met de Utrechtse hengelaarsvereniging, voordat het eindigt op 1 januari 2022. We blijven hierop hameren.

3. Kinderboerderijen en dierenweides (5.2)
De Partij voor de Dieren wil een strenger fokbeleid op Steedes en kinderboerderijen. We zijn niet tegen het houden van dieren op een kinderboerderij - mits dit verantwoord gebeurt en dierenwelzijn altijd voorop staat - zolang de gehouden dieren niet naar de slacht of een opfokbedrijf worden gebracht. We vinden het slachten van dieren een nep-educatief effect, dat met geld en goedkeuring van de gemeente wordt gesteund.

Daarom amendement 3, getiteld Een strenger fokbeleid op de Steedes en kinderboerderijen.

4. Dieren bij evenementen (5.6)

De Partij voor de Dieren is blij dat het college onze motie Dieren zijn geen enter-tainment in 2017 overnam, om geen evenementen met roofvogels en uilen meer te organiseren of subsidiëren. Later kwamen daar op ons verzoek ook reptielen bij. Natuurlijk wordt niet alleen het welzijn van déze dieren negatief beïnvloed door evenementen, maar gaat het om meer dieren. Denk aan rendieren die met kerst door de Zadelstraat moeten lopen of amfibieën die bij kindershows worden gebruikt (naast reptielen), of mobiele kinderboerderijen en kerststallen. Daarom dienen wij met steun van de SP amendement 4 in, getiteld Geen inzet van dieren bij eigen of ondersteunde evenementen.

En dan hebben we nog de evenementen die door anderen worden georganiseerd. De afdeling VTH vraagt nu bij iedere aanvraag van een evenement of, en zo ja, hoeveel en welke soort dieren organisatoren denken te gaan gebruiken. Het gebeurt nu al regelmatig in de praktijk dat hen wordt ontraden dieren te gebruiken, maar dit is geen standaard beleid en wordt niet in de Nota Dierenwelzijn genoemd. Nu staat er dat VTH in gesprek gaat over het welzijn van dieren die gebruikt worden. Dit kan anders en duidelijker en daarom amendement 5 getiteld Afkeuren van gebruik dieren bij evenementen van derden, met steun van de SP.

Tot slot over de Nota: Zoals wij eerder zeiden is deze Nota voor de Partij voor de Dieren een startpunt en geen eindpunt. Wij blijven knokken voor alle levende wezens in Utrecht die geen stem hebben, maar wel door ons vertegenwoordigd worden.

Vogelopvang
Vanwege de urgentie ook nog over de Vogelopvang: 7 november vroegen wij de wethouder in gesprek te gaan met de Vogelopvang over de problemen die daar toen speelden. Inmiddels zijn de problemen zo erg dat de Vogelopvang minstens tot 1 maart gesloten is. We hebben hierover contact met hen en met de ambtenaar dierenwelzijn. Is de wethouder bereid om op zeer korte termijn een oplossing te zoeken voor de Vogelopvang, zodat deze weer opengaat en blijft? Zo ja, wat heeft de wethouder hiervoor nodig? Zo nee, waarom niet?