Amen­dement Een strenger fokbeleid op de Steedes en kinder­boer­de­rijen


5 december 2019

Amendement 133/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn op donderdag 5 december 2019,

Constaterende dat:

  • Dieren op de Utrechtse Steedes en kinderboerderijen onder meer gefokt worden om kinderen en volwassenen kennis te laten maken met dieren, maar ook om inzicht te geven in de voedselproductie;
  • Er dieren worden gefokt die volgens de Nota Dierenwelzijn “de mogelijkheid krijgen zich voort te planten”, terwijl het voorkomt dat dieren kunstmatig worden geïnsemineerd;
  • Ook oudere dieren uitstekend geschikt zijn voor kinderen en volwassenen om kennis mee te maken;
  • Het overgrote deel van de ‘voedselproductie’ van vlees plaatsvindt in de intensieve veehouderij en het inzicht dat Steedes en kinderboerderijen proberen te geven niet overeenkomt met de werkelijkheid;
  • Het regelmatig voorkomt dat gefokte dieren na enige tijd naar een opfokbedrijf of slachthuis worden gebracht omdat er op de Steedes en kinderboerderijen geen plek meer voor ze is;
  • In de nota Dierenwelzijn aan Steedes en kinderboerderijen in Utrecht nog steeds de mogelijkheid wordt geboden om gehouden dieren naar de slacht of een opfokbedrijf te brengen;

Overwegende dat:

  • De geboorte van dieren op een kinderboerderij plaats kan vinden zonder dat het dierenwelzijn in het geding komt, zolang dit gebeurt op natuurlijke wijze, er genoeg ruimte en verzorging voor hen beschikbaar is en zij of andere gehouden dieren niet naar de slacht of een opfokbedrijf worden gebracht;

Besluit:

1. Beslispunt 6 in het raadsvoorstel Nota Dierenwelzijn, zijnde “Het selectief fokbeleid op de Steedes voort te zetten” te wijzigen in:

“Een strenger fokbeleid in te stellen op de Steedes en kinderboerderijen, met als doel dat er geen dieren meer naar de slacht of een opfokbedrijf worden gebracht.”

2. De tekst op pagina 18/19, punt 5.2, alinea 3, in de Nota Dierenwelzijn te wijzigen van:

“Om de educatiedoeleinden van de Steedes te kunnen waarmaken, geven we als gemeente Utrecht Natuurlijk de ruimte om selectief dieren te fokken. Door dieren in beperkte mate de mogelijkheid te geven zich voort te planten, kunnen de Steedes het grootste gedeelte van de levenscyclus laten zien. (…) Dieren waarvoor de Steedes geen plaats hebben, worden herplaatst, verkocht of geslacht. Het vlees van de geslachte dieren wordt zo mogelijk verkocht op de Steedes, als onderdeel van het educatieprogramma over de herkomst van ons voedsel. Het selectief fokken op de Steedes en ook het slachten en verkopen van het vlees van dieren draagt daarmee bij aan de educatieve doeleinden.”

In:

“Op de Steedes en kinderboerderijen introduceren we een strenger fokbeleid. We zijn tegen het insemineren van dieren. Er wordt niet gefokt met dieren als de Steede of kinderboerderij geen plek heeft, dan wel niet over voldoende middelen beschikt om de dieren tot hun natuurlijke dood op de boerderij te huisvesten en te verzorgen. Dit betekent onder meer dat dieren nooit naar de slacht of een opfokbedrijf worden gebracht en dat er altijd een andere, diervriendelijke opvang voor ze wordt gezocht. Utrecht sluit zich hiermee aan bij het Kinderboerderijenbesluit, opgesteld in juni 2016, met steun van 17 dierenbeschermingsorganisaties.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD