Amen­dement Geen inzet van dieren bij eigen of onder­steunde evene­menten


5 december 2019

Amendement 134/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn op donderdag 5 december 2019,

Constaterende dat:

  • Het sinds 2017 verboden is om in de gemeente Utrecht roofvogels, uilen en reptielen te gebruiken bij evenementen die subsidie krijgen van de gemeente Utrecht of die door de gemeente worden georganiseerd;
  • Het college in de Nota Dierenwelzijn onder meer als reden hiervoor opgeeft dat deze dieren bij evenementen niet hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen;
  • Het college in de Nota Dierenwelzijn aangeeft dat zij controle kan uitoefenen op evenementen die ze zelf organiseert en invloed kan uitoefenen op evenementen waaraan de gemeente subsidie verleent;

Overwegende dat:

  • Ook andere dieren dan roofvogels, uilen en reptielen niet hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen tijdens evenementen;
  • En dus ook alle diersoorten ervan profiteren als zij niet meer ingezet worden bij evenementen.

Besluit:

  1. Aan het raadsvoorstel Nota Dierenwelzijn een nieuw beslispunt 9 toe te voegen luidend

“9. Als gemeente Utrecht geen evenementen met dieren te organiseren en deze ook niet te subsidiëren”

en de nummering van de overige beslispunten hierop aan te passen.

2. De passage op pagina 22, punt 5.6, subkop ‘lokale regels’, alinea 1 in de Nota Dierenwelzijn aan te vullen met:

“De gemeente gaat nu een stap verder door geen evenementen met dieren meer te organiseren en deze ook niet meer te subsidiëren”.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD