Amen­dement Jacht anders inrichten in Utrecht


5 december 2019

Amendement 131/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn op donderdag 5 december 2019,

Constaterende dat:

 • Op de Utrechtse landgoederen zowel vossen als ganzen worden doodgeschoten die als ‘boventallig’ worden beschouwd;
 • Vossen ganzen eten en hiermee een natuurlijk(er) evenwicht bewerkstelligd kan worden zonder dierenleed veroorzaakt door de mens;
 • Op de Utrechtse landgoederen ook reeën worden doodgeschoten die een gevaar zouden vormen voor het wegverkeer;
 • Er andere oplossingen zijn om de veiligheid in het verkeer te verbeteren, zoals snelheidsverlaging en een waarschuwingssysteem langs de weg;
 • Boeren op de landgoederen de boswachter soms vragen vogels dood te schieten die hun fruit opeten (en dit soms ook gebeurt);
 • Dit niet mag volgens pagina 12 van de Nota Dierenwelzijn: “Of dieren overlast geven voor mensen speelt geen rol in de afweging om jacht in te zetten binnen de gemeente Utrecht”.

Overwegende dat:

 • Er in Utrecht geen ruimte is voor plezierjacht;
 • In Utrecht 1 boswachter de bevoegdheid heeft om dieren dood te schieten en jagers dit niet mogen;
 • Het uitgangspunt van het college bij plaagdieren preventie is in plaats van het doden van dieren;

Besluit:

 1. Beslispunt 4 in het raadsvoorstel Nota Dierenwelzijn, zijnde “Jacht uitsluitend als laatste redmiddel te behouden voor faunabeheer en niet in te zetten als middel om de overlast voor mensen te beperken” te wijzigen in:
 2. Een deel van de passage op pagina 12, punt 4.1 alinea 1 in de Nota Dierenwelzijn te wijzigen van:

“Het doden van dieren in het wild alleen in te zetten wanneer het dier ernstig lijdt of omdat het dier gevaarlijk of voor de volksgezondheid bedreigend is en doden de enige weg is. Jacht wordt niet ingezet als middel om de overlast voor mensen te beperken of om de faunabalans te herstellen.”

“De gemeente gebruikt deze bevoegdheid om jacht in te zetten uitsluitend om de balans in de faunapopulatie te herstellen (teveel dieren die anders uithongeren of andere soorten verdrijven), bij zieke of gewonde dieren en/of wanneer dieren een gevaar voor mensen vormen (bijv. voor de volksgezondheid). Of dieren overlast geven voor mensen speelt geen rol in de afweging om jacht in te zetten binnen de gemeente Utrecht.

In:

“De gemeente gebruikt deze bevoegdheid om jacht in te zetten uitsluitend bij ernstig lijdende dieren en/of wanneer dieren een gevaar voor mensen vormen (bijv. voor volksgezondheid). Of dieren overlast geven voor mensen speelt geen rol in de afweging om jacht in te zetten binnen de gemeente Utrecht. Zieke en gewonde wilde dieren worden zoveel mogelijk geholpen middels de samenwerking met de Dierenbescherming en Stichting Dierenambulance Utrecht.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD