Raads­bij­drage Raads­voorstel Visie Water en Riolering Utrecht en Programma Water en Riolering 2022-2026


3 februari 2022

Net als de visie klimaatadaptatie had de Partij voor de Dieren meer ambitie willen zien in deze visie. Er wordt hier wel een stapje verder gezet, maar opnieuw zou het in het belang van biodiversiteit en klimaat sneller moeten.

We zijn blij met de keuze voor een andere systematiek voor de rioolheffing waarbij kosten eerlijke verdeeld worden en het principe ‘de vervuiler betaalt” richtinggevend is.

Biodiversiteit
In de commissie vroeg ik aandacht voor biodiversiteit en dan in het bijzonder in combinatie met onderhoudswerkzaamheden. Maaien, baggeren en onderhoud van oevers moet natuurvriendelijker. Bijvoorbeeld het verwijderen van bosstruweel op oevers als middel om schaduw weg te nemen en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren, maar ook om oevers makkelijker bereikbaar te maken voor beheer.

Er was toen tijd voor een korte reactie waarin de wethouder aangaf dat er standaarden en gedragscodes zijn, maar dat er wellicht inderdaad een tandje bij kan worden gezet. Ik wil daarom vandaag nogmaals vragen: Kan de wethouder toezeggen dat biodiversiteit uitgangspunt zal zijn bij keuzes met betrekking tot beheer?

Waterkwaliteit
Er zijn verschillende classificaties om de waterkwaliteit mee in te delen. Sinds 2014 is de afspraak met HDSR dat we streven naar “niveau Zichtbaar”. Helaas lijden waterdieren bij dit niveau nog steeds onder vervuiling, ook al gaan ze er misschien niet dood aan.

En 1/3 van het Utrechtse oppervlaktewater voldoet nog niet eens aan deze doelstelling. In de nu voorliggende visie wordt een beleidskeuze toegevoegd om in 2027 de ecologische doelstellingen verhoogd te hebben. Wat ons betreft moet de streefnorm minimaal ‘Levendig’ zijn, en liefst natuurlijk ‘Natuurlijk’. Dan is het water een gezonde plek voor mens en dier. En dan die streefnorm niet over 6 jaar, maar direct al beginnen. Wij dienen een amendement in. mede namens Student & Starter.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Thomas à Kempisplantsoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer