Amen­dement Water­kwa­liteit levendig


3 februari 2022

Amendement 2022/8

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, gezien het raadsvoorstel Visie Water en Riolering Utrecht en Programma Water en Riolering 2022-2026,

Constaterende dat:

 1. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ingedeeld in categorieën Laag, Zichtbaar, Levendig en Natuurlijk;
 2. Bij het niveau “zichtbaar” waterdieren nog steeds onder vervuiling lijden, waardoor ze soms kunnen overlijden;
 3. In 2014 al met HDSR werd afgesproken om overal minimaal waterkwaliteit Zichtbaar te realiseren;

Overwegende dat:

 1. Zo snel mogelijk overal in de stad de waterkwaliteit minimaal “levendig” moet zijn, om de gezondheid van dieren, mensen en waterplanten te waarborgen;
 2. Vorig jaar al is afgesproken om “waar mogelijk” een hogere doelstelling na te streven, maar dat een derde van het Utrechtse oppervlaktewater nog steeds niet voldoet aan deze doelstellingen;
 3. De nu toegevoegde beleidskeuze om de ecologische doelstellingen te verhogen als streefdatum 2027 heeft en bovendien niet concreet is in de waterkwaliteit die we willen bereiken;

Besluit:

Beslispunt 1f van het Raadsvoorstel Visie Water en Riolering Utrecht en Programma Water en Riolering 2022-2026 als volgt te wijzigen:

 • We kiezen samen met HDSR voor nieuwe, ambitieuzere doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in Utrecht. Wij streven hierbij naar het hanteren van het streefbeeld “levendig” als ondergrens en streven ernaar dit stapsgewijs in de periode tot 2025 te realiseren;
 • En de visie dienovereenkomstig aan te passen.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student en Starter


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, S&S

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

  Lees onze andere moties

  Amendement Duurzaamheid is de norm, ook bij tijdelijke woningen

  Lees verder

  Motie Bomen als natuurlijk aircosysteem van onze stad

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer